รวมประกาศ-คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ข่าว

  รวมประกาศ-คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  ไทยรัฐออนไลน์

  22 พ.ค. 2557 22:20 น.

  — ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ — 

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง การควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 2/2557 เรื่องการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 3/2557 เรื่องห้ามออกนอกเคหสถาน ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถาน...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 4/2557 เรื่องการออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ และสถานีวิทยุชุมชน...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 5/2557 เรื่องการสิ้นสุดชั่วคราวของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 6/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญ ในคณะรักษาความสงบแแห่งชาติ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 7/2557 เรื่องห้ามชุมนุมการทางเมือง...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 8/2557 เรื่อง ข้อยกเว้นการห้ามออกเคหสถาน...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 9/2557 เรื่อง ให้สถานศึกษาหยุดทำการ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 10/2557 เรื่อง ให้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (เป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบเเห่งชาติ)...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 11/2557 เรื่อง การสิ้นสุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 12/2557 เรื่อง ขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 13/2557 เรื่อง ขอให้บุคคลสำคัญรายงานตัว...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 14/2557 เรื่อง ห้ามสร้างความขัดแย้งหรือต่อต้านการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 15/2557 เรื่อง ขอให้ระงับการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิล โทรทัศน์ระบบดิจิตอล และสถานีวิทยุชุมชน...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 16/2557 เรื่อง ให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการเเทนรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 17/2557 เรื่อง เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 18/2557 เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 19/2557 เรื่อง ให้บุคคลสำคัญมารายงานตัวเพิ่มเติม...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 20/2557 เรื่อง เชิญคณะทูตานุทูต ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร เข้าร่วมประชุม...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 21/2557 เรื่อง ห้ามบุคคลเดินทางออกนอกราชอาณาจักร...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 22/2557 เรื่อง การจัดส่วนงาน การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 23/2557 เรื่อง การถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบแอนาล็อก และสถานีวิทยุกระจายเสียง...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. (เฉพาะ) ที่ 24/2557 เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ มีผลบังคับใช้ต่อไป...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. (เฉพาะ) ที่ 25/2557 เรื่อง ให้มารายงานตัว หรือแจ้งเหตุขัดข้อง...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. (เฉพาะ) ที่ 26/2557 เรื่อง การดูแล และสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 27/2557 เรื่อง การถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบดิจิตอล และสถานีโทรทัศน์ที่ได้รับอนุญาต สัญญา หรือสัมปทานจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 28/2557 เรื่อง การถวายรายงานสถานการณ์บ้านเมือง...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 29/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 30/2557 เรื่อง ให้วุฒิสภาสิ้นสุดลง...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 31/2557 เรื่อง การประชุมกำหนดแนวทางดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 32/2557 เรื่อง ระงับการออกอากาศของสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย และสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 33/2557 เรื่อง ขอความร่วมมือในการปฏิบัติของศาล องค์กรอิสระ และองค์กรอื่น...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 34/2557 เรื่อง การปรับปรงโครงสร้างการจัดของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 35/2557 เรื่อง อำนาจในการอนุมัติงบประมาณของปลัดกระทรวง...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 36/2557 เรื่อง เชิญผู้ประกอบการค้าและการขนส่งน้ำมันร่วมประชุม...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 37/2557 เรื่อง ความผิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 38/2557 เรื่อง คดีที่ประกอบด้วยการกระทำหลายอย่างเกี่ยวโยงกันให้อยู่ในอำนาจของศาลทหาร...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 39/2557 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวของบุคคลที่มารายงานตัวต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 40/2557 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวของบุคคลที่ถูกกักตัวตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 41/2557 เรื่อง กำหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกบุคคลให้มารายงานตัว...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 42/2557 เรื่อง แก้ไขห้วงเวลา ห้ามออกนอกเคหสถาน...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 43/2557 เรื่อง ความผิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 44 / 2557 เรื่อง ให้เรือนจำในสังกัดกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมปฏิบัติตามหมายของศาลทหาร...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 45/2557 เรื่อง การถ่ายทอดออกอากาศของช่องรายการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ก (สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก)...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 46/2557 เรื่อง ความผิดเกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 47/2557 เรื่อง ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ใช้อำนาจหน้าที่ฯ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 48/2557  เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งฯ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 49/2557  เรื่อง ความผิดสำหรับการสนับสนุนการชุมนุมฯ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 50/2557 เรื่อง ให้ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่ใช้เฉพาะแต่การสงคราม...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 51/2557  เรื่อง การพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 52/2557 เรื่องยกเลิกการห้ามออกนอกเคหะสถานในบางพื้นที่...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 53/2557 เรื่องกำหนดให้ผู้กระทำความผิดในบางกรณีไม่อยู่ภายใต้บังคับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 37/2557 ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 54/2557 ยกเลิกเคอร์ฟิว "ชะอำ-หัวหิน-กระบี่-พังงา"พื้นที่อื่นเวลาคงเดิม 24.00-04.00 น....ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 55/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 56/2557 เรื่อง ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในบางพื้นที่เพิ่มเติม...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 57/2557 เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 58/2557 เรื่อง  การพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 59/2557 เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการนำส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่สำหรับใช้เฉพาะแต่การสงคราม...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 60/2557 เรื่อง ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในบางพื้นที่เพิ่มเติม...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 61/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เป็นการเฉพาะกิจ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 62/2557 เรื่อง ให้ผู้ที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด โดยไม่ได้รับอนุญาต...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 63/2557 เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของรัฐ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 64/2557 เรื่อง ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักร...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 65/2557 เรื่อง เรื่องการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและระบบผ่าน ดาวเทียม...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 66/2557 เรื่อง การออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 67/2557 เรื่อง มาตการชั่วคราวในการดำเนินการต่อแรงงานต่างด้าว...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 68/2557 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 69/2557 เรื่อง การยื่นคำของบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 70/2557 เรื่อง มาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 71/2557 เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 72/2557 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 73/2557 เรื่อง การให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไปช่วยปฏิบัติงาน...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 75/2557 เรื่อง ผู้รักษาการประธานกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 76/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 77/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพิ่มเติม และมาตรการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่ทำงานเรือประมงในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 78/2557 แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ คสช. ฉบับ 75 เรื่อง ให้รัฐวิสาหกิจที่จะลงทุนด้วยวงเงินเกิน 100 ล้าน ให้รายงาน คสช. ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 79/2557 เรื่อง เงื่อนไขในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 80/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม กฏหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 81/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2521...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 82/2557 เรื่อง เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 83/2557 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมที่สามารถใช้หรือนำมาประกอบเพื่อใช้เล่นการพนัน...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 84/2557 เรื่อง ให้ผู้ที่ครอบครองอาวุธปืน เสื้อเกราะ หรือเครื่องยุทธภัณฑ์ ของราชการทหาร นำส่งมอบ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 86/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 87/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 88/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 89/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 90/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 91/2557 เรื่อง เรื่อง การก่อสร้างอาคารตาม “โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภค"...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 92/2557 เรื่อง การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 93/2557 เรื่อง เรื่อง การกําหนดอัตราตําแหน่งและค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 94/2557 เรื่อง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพิ่มเติม...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 95/2557 เรื่อง การให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ้นจากตำแหน่ง...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 96/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2557 เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฎิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 98/2557 เรื่อง การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 99/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 100/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 101/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 71/2557...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 102/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 103/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 97/2557 เกี่ยวกับการให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของ คสช. และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 104/2557 เรื่อง การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 105/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 106/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 107/2557 เรื่อง ให้สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสิ้นสุดลง...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 เรื่อง ประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทําผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 109/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 110/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 111/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 112/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่รัฐ มิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๒...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 113/2557 เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร กรณีสลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช.ฉบับที่ 114/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 115/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 116/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยมาตราการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 117/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพิ่มเติม..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 118/2557 เรื่อง การกำหนดมาตราการชั่วคราวเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 119/2557 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 120/2557 เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๑/๒๕๕๗...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 121/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 122/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งใน คสช...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 2/2559 เรื่อง การกําหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
  ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  — คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ —

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัว…ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 2/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม และแก้ไขวันเวลาและสถานที่รายงานตัว…ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 3/2557 เรื่อง ให้บุคคลเข้ารายงานตัวเพิ่มเติม…ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 4/2557 เรื่อง อนุญาตให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการรับส่งเงินของธนาคาร…ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 5/2557 เรื่อง ให้บุคคลรายงานตัวเพิ่มเติม…ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 6/2557 เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม…ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 7/2557 เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และให้รักษาราชการแทน…ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 8/2557 เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และให้รักษาราชการแทน…ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 9/2557 เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และให้รักษาราชการแทน…ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 10/2557 เรื่อง ห้ามมิให้กระทำการใดๆ หรือสั่งให้กระทำการใดๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล…ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 11/2557 เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่…ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 12 /2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม …ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 13/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม…ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 14/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม…ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 15/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม…ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 16/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม…ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 17/2557 เรื่อง การอนุญาตให้ขนส่งสินค้าในห้วงเวลาที่ห้ามออกนอกเคหะสถาน…ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 18/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม…ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 19/2557 เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม…ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 22/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ…ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 23/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม…ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. (เฉพาะ) ฉบับที่ 24 / 2557 เรื่อง ห้ามให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย…ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 25/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม…ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 26/2557 เรื่อง ห้ามมิให้กระทำการใดๆ หรือสั่งให้กระทำการใดๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล …ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 27 / 2557เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่…ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 28 / 2557เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่…ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 29 / 2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม…ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 30 / 2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม…ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 31 / 2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม…ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 32/2557 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามกฎอัยการศึก พ.ศ.2457…ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 33 / 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล หรือนิติบุคคล …ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ที่ 34/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่ม…ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ที่ 35/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม…ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ที่ 36/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่ม…ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ที่ 37/2557 เรื่อง ให้ผู้มีอาวุธปืน เครื่องกระสุน หรือวัตถุระเบิด ที่ใช้สำหรับใช้เฉพาะแต่การสงครามนำส่งมอบ…ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ที่ 38/2557 เรื่อง คดีที่ประกอบด้วยการกระทำฯ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ที่ 39/2557  เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติและลงนามคำสั่งบรรจุเจ้าหน้าที่ฯ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ที่ 40/2557 เรื่อง ให้หยุดยั้งและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ที่ 41/2557 ให้ปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ที่ 42/2557 สั่ง"เรืองไกร-คารม"มารายงานตัวเพิ่ม...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ที่ 43/2557 ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ที่ 44/2557 เรียกรายงานตัวเพิ่ม 28 คน "สุธาชัย" - "จิตรา"และ"ปราณี" รายงานตัว 3 มิ.ย. ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ที่ 45/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ที่ 46/2557 เรื่อง ให้บุคคลเข้ารายงานตัวเพิ่ม ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ที่ 47/2557 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการต่างๆ ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ที่ 48/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ที่ 49/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติมอีก 18 คน...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ที่ 50/2557 เรื่อง เรียกให้บุคคลมารายงานเพิ่มเติมอีก 12 คน ที่สโมสรทหารบก เทเวศร์ ขีดเส้นภายในวันที่ 7 มิ.ย.นี้ ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ที่ 51/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ที่ 52-53/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม อีก 16 คน ในวันที่ 9 มิถุนายน ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ที่ 54-56/2557 เรื่อง แต่งตั้ง 18 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ที่ 57/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ที่ 58/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม 17 คน...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ที่ 59/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ที่ 60/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ที่ 61/2557 เรื่อง ให้บุคคลเข้ามารายงานตัวเพิ่มเติม...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ที่ 62/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการมาปฎิบัติหน้าที่...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ที่ 63/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม 12 คน...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ที่ 64/2557 เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ที่ 65/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ที่ 66/2557 เรื่อง เพิ่มเติมหน่วยงานสำหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ที่ 67/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 68 /2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 69 /2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 70 /2557 เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 71 /2557 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทย ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 72 /2557 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 73 /2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 74 /2557 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 75 /2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 76 /2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 77-79 /2557 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 80 /2557 เรื่อง ให้บุคคลปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 81 /2557 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 82 /2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัว...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 83 /2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 84 /2557 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 85 /2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 86 /2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 87 /2557 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 88 /2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 89 /2557 เรื่อง การให้ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพ้นจากตำแหน่ง...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 90 /2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 91 /2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.)...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 92/2557 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้พ้นตำแหน่ง...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 93/2557 เรื่อง ยกโทษปลดออกจากราชการ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 94/2557 เรื่อง การระงับการดำเนินการตามหฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 95/2557 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่ม และการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 96/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้มีการดำเนินการแบ่งเป็น 3 ระดับ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 97/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจทั้งระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 98/2557 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 99/2557 เรื่อง ให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพ้นจากตำแหน่ง...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 100/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 101/2557 เรื่อง การแต่งตั้งชุดติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัด...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 105/2557 เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 106/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 107/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายอาหาร...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 108/2557 เรื่อง การตักเตือนสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งฝ่าฝืนข้อห้าม...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 109/2557 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 110/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 111/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 112/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 113/2557 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 114/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 115/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพระพุทธศาสนา โดยให้มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพระพุทธศาสนา...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 116/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่วมจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า (Roadmap) คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และอ้อย...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 117/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ...ดูราละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 118/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 119/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานด้านกฎหมาย...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 121/2557 เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง คสช. ที่ 117/2557...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 172/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 173/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 175/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 176/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําบัญชีข้าวคงเหลือของรัฐ...ดูรายละเอีดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 177/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 178/2557 เรื่อง เพิ่มเติมอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 2/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 3/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 4/2558 เรื่อง การดําเนินการเพื่อประโยชน์แก่การจัดทํารัฐธรรมนูญและการปฏิรูป...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 6/2558 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๕/๒๕๕๗...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 7/2558 เรื่อง มอบอํานาจการอนุมัติและลงนามคําสั่งบรรจุเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ และแต่งตั้งเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยและผู้ช่วยเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยในอัตราโครงสร้างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 8/2558 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
  ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 9/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 12/2558 เรื่อง เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 13/2558 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๕๘ ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 14/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 15/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 16/2558 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 17/2558 เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 2/2559 เรื่อง ให้ผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 3/2559 เรื่อง มอบอํานาจการอนุมัตและลงนามคำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม และผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ป้องกันและปราบปราม ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๙... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 4/2559 เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 5/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 6/2559 เรื่อง แก้ไขบุคคลตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 7/2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  — คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) — 

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 12/2558 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

   

  — คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ — 

  คําสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว … ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คําสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 3/2558 เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ … ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คําสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 4/2558 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และประชาชนโดยส่วนรวม...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2558...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 6/2558 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 7/2558 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 8/2558 เรื่อง  การเลือกกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 9/2558 เรื่อง การให้ข้าราชการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 10/2558 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 11/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 12/2558 เรื่อง ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอยู่ในตําแหน่งต่อไป...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 13/2558 เรื่อง การสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  แก้คําผิด คําสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 16/2558..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 17/2558 เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 18/2558 เรื่อง การให้กรรมการหรือคณะกรรมการตามกฎหมายบางฉบับปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 19/2558 เรื่อง แต่งตั้งและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดํารงตําแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่น  ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 20/2558 เรื่อง ระงับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 21/2558 เรื่อง การกําหนดตําแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 23/2558 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 24/2558 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติม...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 25/2558 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๘...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 26/2558 เรื่อง การดําเนินการเพื่อถอด พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ออกจากยศตํารวจ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 27/2558 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการกํากับดูแลและพัฒนาการบินพลเรือนของประเทศไทย...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 28/2558 เรื่อง ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ต่อไป...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 29/2558 เรื่อง การเลือกกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและการดําเนินการเพื่อสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 30/2558 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐๕/๒๕๕๗...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 31/2558 เรื่อง การกําหนดตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 32/2558 เรื่อง การแต่งตั้งผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 33/2558 เรื่อง เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๕๘...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 34/2558 เรื่อง การอํานวยความสะดวกในการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญ ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 35/2558 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2558 เรื่อง แก้ไขคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๙/๒๕๕๘...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 37/2558 เรื่อง การกําหนดตําแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 38/2558 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๕๘...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 39/2558 เรื่อง การคุ้มครองการบริหารจัดการข้าวคงเหลือในการดูแลรักษาของรัฐและการดำเนินการต่อผู้ต้องรับผิด...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 40/2558 เรื่อง การได้มาซึ่งคณะกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษาของคณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการการแพทย์ และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เป็นการชั่วคราว...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 41/2558 เรื่อง การอำนวยความสะดวกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 42/2558 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 2...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 43/2558 เรื่อง โอนสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของ สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ำ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 44/2558 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 45/2558 เรื่อง การเลือกประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 46/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 47/2558 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 48/2558 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  (เฉพาะกิจ) ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 1/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 2/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  เป็นการชั่วคราว...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
  และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพฒนาเศรษฐกิจพิเศษ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
  สําหรับการประกอบกิจการบางประเภท...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 6/2559 เรื่อง การคัดเลือกหรือการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 7/2559 เรื่อง การกําหนดตําแหน่งของข้าราชการตํารวจซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการสอบสวน...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 8/2559 เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 9/2559 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 12/2559 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 13/2559 เรื่องการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดบางประการที่เป็นภยันตราย ต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนทําลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 14/2559 เรื่อง คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
  และการกําหนดอํานาจหน้าที่ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 15/2559 เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
  เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 16/2559 เรื่อง การประมูลคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม ..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 17/2559 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 18/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ ..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 19/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๘ ..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 20/2559 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 21/2559 เรื่อง การปฏิบัติราชการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 22/2559 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 23/2559 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐาน
  และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 24/2559 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 25/2559 เรื่อง ยกเลิกการห้ามบุคคลเดินทางออกนอกราชอาณาจักร..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 26/2559 เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ในการดําเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย
  เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกลําน้ําสาธารณะ..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 27/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 29/2559 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
  ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเทศบาล การยกฐานะเป็นเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 30/2559 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 31/2559 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่า..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 32/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันการลักลอบนําสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 33/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่น ..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 34/2559 เรื่อง การกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 35/2559 เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่าภูทับเบิกในท้องที่ตําบลวังบาลและตําบลบ้านเนิน อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดิน
  ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 37/2559 เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริม
  การจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาต..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  แก้คำผิด คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 34/2559 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง .. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 38/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙
  และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 40/2559 เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๗..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 41/2559 เรื่อง การกํากับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 42/2559 เรื่องการดําเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 43/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 44/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 45/2559 เรื่อง การขยายกําหนดเวลาการยื่นรายการชําระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรเพื่อความเป็นธรรมแก่นักลงทุน ..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 46/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  แก้คำผิด คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 43/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 4  .. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 47/2559 เรื่อง การดําเนินการตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๕๙..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 48/2559 เรื่อง การปรับปรุงการบริหารงานบุคคลในบางหน่วยงานของรัฐ..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 49/2559 เรื่อง มาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย ..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 50/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 51/2559 เรื่อง การดําเนินการกับของที่เก็บในเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรี และของที่ใช้เป็นยุทธภัณฑ์เพื่อบรรเทาสาธารณภัย..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 52/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ .. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 54/2559 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตํารวจ
  และการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตํารวจ..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 55/2559 เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับคดีบางประเภทที่อยู่ในอํานาจศาลทหาร..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 56/2559 เรื่อง การคุ้มครองการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในการดูแลของรัฐ
  และการดําเนินการต่อผู้ต้องรับผิด..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 57/2559 เรื่อง การปรับปรุงการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 58/2559 เรื่อง การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 59/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ ๘ และการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลในบางหน่วยงานของรัฐ..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 60/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันการนําช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 61/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาบุคลากรด้านการบ..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 62/2559 เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  แก้คําผิด คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๒/๒๕๕๙..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 63/2559 เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 64/2559 เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตําแหน่ง และการแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 65/2559 เรื่อง การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 66/2559 เรื่อง การกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 67/2559 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 68/2559 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 69/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดําเนินคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายการประมง ..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 70/2559 เรื่อง การยกเลิกคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๕/๒๕๕๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 71/2559 เรื่อง การยกเลิกกฎหมายว่าด้วยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการเมือง และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 72/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคํา..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 73/2559 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (เพิ่มเติม) ..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 74/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 75/2559 เรื่อง ระงับการคัดเลือกบุคคลและการสรรหาเพื่อเสนอชื่อเป็น กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 76/2559 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ..ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 77/2559 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 78/2559 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) ช่วงหัวลําโพง - บางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 1/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 2/2560 เรื่อง  การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2560 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐๕/๒๕๕๗ ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 5/2560 เรื่อง มาตรการให้อํานาจกําหนดพื้นที่ควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 6/2560 เรื่อง การแต่งตั้งนายกเมืองพัทยา ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 7/2560 เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 9/2560 เรื่อง การดําเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร
  เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกลําน้ําสาธารณะ ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 10/2560 เรื่อง การปรับปรุงการบริหารงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 11/2560 เรื่อง การกํากับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 12/2560 เรื่อง การกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 13/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 14/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 15/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 17/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๘...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 18/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 20/2560 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 22/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
  เพิ่มเติมครั้งที่ ๔...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 23/2560 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 24/2560 เรื่อง ให้งดเว้นการคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลให้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามคําสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  แก้คําผิด คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 25/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 26/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดําเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  — คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) — 

  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล… ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  รัฐประหาร57อัยการศึก57ม็อบการเมืองคำสั่ง คสช.ประกาศ คสช.

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันพฤหัสที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 03:18 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์