ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 59/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฯ

  ไทยรัฐออนไลน์12 มิ.ย. 2557 13:33 น.
  SHARE

  คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 59/2557
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว


  เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการแก้ไขแรงงานต่างด้าว ทั้งระบบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการ ลดผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจและสังคม ครอบคลุมทั้งการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ชายแดนแบบมาเช้า-เย็นกลับ แรงงานตามฤดูกาล แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และแรงงานต่างด้าวประเภทอื่นๆ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว (กนร.) ประกอบด้วย
  1.1 รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานกรรมการ
  1.2 ปลัดกระทรวงแรงงาน รองประธานกรรมการ
  1.3 ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ
  1.4 ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
  1.5 ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
  1.6 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ
  1.7 ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการ
  1.8 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ
  1.9 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
  1.10 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
  1.11 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
  1.12 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
  1.13 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรรมการ
  1.14 ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
  1.15 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการ
  1.16 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
  1.17 ผู้บัญชาการทหารบก กรรมการ
  1.18 ผู้บัญชาการทหารเรือ กรรมการ
  1.19 ผู้บัญชาการทหารอากาศ กรรมการ
  1.20 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรรมการ
  1.21 เลขาธิการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรรมการ
  1.22 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการ
  1.23 เสนาธิการทหาร กรรมการและเลขานุการ
  1.24 เจ้ากรมยุทธการทหาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  1.25 อธิบดีกรมการจัดหางาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  2.ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
  2.1 เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ทั้งระบบต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  2.2 อำนวยการ กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว และรายงานผลต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงการ และมาตรการที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  2.4 พิจารณาสนับสนุนให้ทบทวนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  2.5 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น
  2.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย
  3. คณะกรรมการตามคำสั่งนี้ สามารถยุบเลิก หรือปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม เมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเข้าสู้ภาวะปกติ หรือมีคณะรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


  สั่ง ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557
  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  รัฐประหาร57คำสั่งคสช.ประยุทธ์ จันทร์โอชาคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่59

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพฤหัสที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 07:01 น.