ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  คำสั่ง คสช. ที่ 90/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

  ไทยรัฐออนไลน์10 ก.ค. 2557 21:01 น.
  SHARE

  คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 90/2557

  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

  ....................................

  เพื่อให้การกำหนดนโยบาย ควบคุม กำกับ และดูแลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐและประชาชนส่วนรวม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

  ๑. ให้มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกอบด้วย
  ๑.๑ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานกรรมการ
  ๑.๒ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รองประธานกรรมการคนที่ ๑
  (หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา)
  ๑.๓ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธานกรรมการคนที่ ๒
  ๑.๔ ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ
  ๑.๕ ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
  ๑.๖ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
  ๑.๗ ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ
  ๑.๘ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
  ๑.๙ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
  ๑.๑๐ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
  ๑.๑๑ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
  ๑.๑๒ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ กรรมการ
  และสังคมแห่งชาติ
  ๑.๑๓ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรรมการ
  ๑.๑๔ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
  ๑.๑๕ สัตวแพทย์หญิง นันทริกา ขันซื่อ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ๑.๑๖ นายชัชชม อรรฆภิญญ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ๑.๑๗ นายพิจิตต รัตตกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคุณวุฒิ
  ๑.๑๘ นายสุวิชญ์ รัศมิภูติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ๑.๑๙ นายอนรรฆ พัฒนวิบูลย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ๑.๒๐ นายแพทย์ สุรศักดิ์ ฐานีพาณิชสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ๑.๒๑ นายประเสริฐ ตปนียางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ๑.๒๒ นายอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ๑.๒๓ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการและเลขานุการ
  และสิ่งแวดล้อม (หัวหน้ากลุ่มอำนายการ)
  ๑.๒๔ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ๒. ให้คณะกรรมการตามข้อ ๑ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
  ๒.๑ มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕
  ๒.๒ ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดให้เป็นไปตามคำสั่งนี้ หรือตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุธศักราช ๒๕๕๗

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  (ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  คำสั่งคสช.ประยุทธ์ จันทร์โอชาที่ 90/2557

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพฤหัสที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 07:51 น.