ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 67/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนฯ

  ไทยรัฐออนไลน์17 มิ.ย. 2557 18:43 น.
  SHARE

  คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 67/2557
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

  เพื่อให้การพิจารณาและเสนอแนะแนวทางและมาตรการต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ของภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งให้ภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ปัญหาของประเทศได้ในภาพรวม หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ขึ้น โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. องค์ประกอบ
  1.1 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานกรรมการ
  1.2 รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย รองประธานกรรมการ
  1.3 ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
  1.4 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ
  1.5 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรรมการ
  1.6 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
  1.7 ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ
  1.8 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
  1.9 ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ
  1.10 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ
  1.11 ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
  1.12 ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ
  1.13 ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
  1.14 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
  1.15 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ
  1.16 ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
  1.17 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการ
  1.18 ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ
  1.19 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ
  1.20 ประธานสมาคมธนาคารไทย กรรมการ
  1.21 ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรรมการ
  1.22 ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย กรรมการ
  1.23 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ
  1.24 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายธานินทร์ ผะเอม) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  2. อำนาจหน้าที่
  2.1 พิจารณาและเสนอแนะแนวทางและมาตรการต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ของภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งให้ภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
  2.2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือหรือปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
  2.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  สั่ง ณ วันที่ 16 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  รัฐประหาร57คำสั่งคสช.ประยุทธ์ จันทร์โอชาคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับ 67

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพฤหัสที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 07:22 น.