ไลฟ์สไตล์
100 year

คำสั่ง คสช. แก้ไขอำนาจหน้าที่ คกก.นโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ

ไทยรัฐออนไลน์21 ก.ค. 2557 22:18 น.
SHARE

คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 97/ 2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจทั้งระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ...

โดยที่การกำกับดูแลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจนั้น คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวสาหกิจจำเป็นต้องมีอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างทันท่วงที เพื่อให้การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจทั้งระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของรัฐและประชาชนเป็นสำคัญ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (2/1) ของข้อ 2 ในคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 75/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ 26 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

’’(2/1) เสนอแนะต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อให้มีคำสั่งระงับหรือยับยั้งการ ดำเนินโครงการใดๆ ของรัฐวิสาหกิจที่เห็นว่าเป็นการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามขอบวัตถุประสงค์ของ รัฐวิสาหกิจนั้น หรือลักษณะที่น่าจะเป็นการดำเนินงานที่ส่อไปในทางทุจริตไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่โปร่งใส ไว้ก่อน เพื่อให้มีการตรวจสอบ ทบทวน หรือแก้ไขตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 2/1 ของคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 75/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ 26 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

”ข้อ 2/1 เมื่อมีคณะรัฐมนตรีเข้าทำหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแล้ว ให้คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจยังคงมีอำนาจหน้าที่ตามข้อ 2 โดยในการดำเนินการตาม (1) (2) (2/1) (3) (4) และ (5) ของข้อ 2 ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี”

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

คสช.คำสั่งฉบับที่97แก้ไขอำนาจหน้าที่คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:48 น.