ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 93/2557 เรื่อง การกําหนดอัตราตําแหน่งและค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  ไทยรัฐออนไลน์23 ก.ค. 2557 21:01 น.
  SHARE

  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 93/2557

  เรื่อง การกําหนดอัตราตําแหน่งและค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยที่เป็นการสมควรให้มีการกําหนดอัตราตําแหน่งของผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติและกําหนดค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้

  ข้อ ๑ ให้มีอัตราตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังต่อไปนี้

  (๑) เลขาธิการหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๑ อัตรา
  (๒) ที่ปรึกษาประจําหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๒ อัตรา
  (๓) รองเลขาธิการประจําผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๑๔ อัตรา
  (๔) ที่ปรึกษาประจําผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๑๔ อัตรา
  (๕) โฆษกประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๑ อัตรา
  (๖) รองโฆษกประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๑ อัตรา
  (๗) ประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จํานวน ๑๐ อัตรา

  ข้อ ๒ ให้ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งตามข้อ ๑ ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินเดือนตามที่กําหนดไว้ในบัญชีอัตราตําแหน่งและเงินเดือนข้าราชการการเมืองท้ายกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง โดยเทียบตําแหน่งดังนี้

  (๑) เลขาธิการหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เทียบเท่า เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  (๒) ที่ปรึกษาประจําหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เทียบเท่า ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
  (๓) รองเลขาธิการประจําผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เทียบเท่า รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
  (๔) ที่ปรึกษาประจําผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เทียบเท่า ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
  (๕) โฆษกประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เทียบเท่า โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
  (๖) รองโฆษกประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เทียบเท่า รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
  (๗) ประจําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เทียบเท่า ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหน้า ๕เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๓๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

  ข้อ ๓ เงินค่าตอบแทนของผู้ดํารงตําแหน่งตามข้อ ๑ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ประกาศคสช.ฉบับที่ 93/2557ประยุทธ์ จันทร์โอชาค่าตอบแทนกําหนดอัตราตําแหน่ง

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพฤหัสที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 07:26 น.