ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 173/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว

  ไทยรัฐออนไลน์29 ส.ค. 2557 22:15 น.
  SHARE

  คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗๓/๒๕๕๗
  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว

  ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดส่วนงาน การกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไปแล้ว นั้น

  เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การดําเนินการของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ในการพิจารณา มาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดสินค้าข้าวไทยโดยรวม และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาอย่างเป็นรูปธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังนี้ :-

  ๑. องค์ประกอบ
  ๑.๑ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการ
  ๑.๒ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานอนุกรรมการ
  ๑.๓ ปลัดกระทรวงการคลัง รองประธานอนุกรรมการ
  ๑.๔ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ รองประธานอนุกรรมการ
  ๑.๕ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รองประธานอนุกรรมการ
  ๑.๖ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ
  ๑.๗ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ อนุกรรมการ
  ๑.๘ อธิบดีกรมการปกครอง อนุกรรมการ
  ๑.๙ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อนุกรรมการ
  ๑.๑๐ อธิบดีกรมการข้าว อนุกรรมการ
  ๑.๑๑ อธิบดีกรมการค้าภายใน อนุกรรมการ
  ๑.๑๒ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อนุกรรมการ
  ๑.๑๓ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อนุกรรมการ
  ๑.๑๔ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อนุกรรมการ
  ๑.๑๕ ผู้แทนสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อนุกรรมการ
  ๑.๑๖ ผู้แทนองค์การคลังสินค้า อนุกรรมการ
  ๑.๑๗ ผู้แทนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อนุกรรมการ
  ๑.๑๘ ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุกรรมการ
  ๑.๑๙ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ ท่าน ที่ประธานแต่งตั้ง อนุกรรมการ
  ๑.๒๐ เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร อนุกรรมการและเลขานุการ
  ๑.๒๑ รองอธิบดีกรมการข้าว ที่อธิบดีกรมการข้าวมอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  ๑.๒๒ รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  ๑.๒๓ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ที่อธิบดีกรมการค้าภายในมอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  ๒. อํานาจหน้าที่
  ๒.๑ ศึกษาและเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และโครงการเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดสินค้าข้าวที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เพื่อให้เกิด
  ความเป็นธรรม และเกิดผลดีต่อระบบการผลิตและการตลาดข้าวโดยรวม
  ๒.๒ เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความเห็น รวมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ฯ
  ๒.๓ แต่งตั้งคณะทํางาน และที่ปรึกษา เพื่อดําเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร
  ๒.๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มอบหมาย
  ๒.๕ รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ต่อไป
  สําหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้ได้รับโดยอนุโลมตามระเบียบราชการโดยให้เบิกจ่ายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  สั่ง ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 173/2557ประยุทธ์ จันทร์โอชา

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09:07 น.