ไลฟ์สไตล์
100 year

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 75/2557 เรื่อง ผู้รักษาการประธานกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ

ไทยรัฐออนไลน์30 มิ.ย. 2557 22:22 น.
SHARE

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 75/2557

เรื่อง ผู้รักษาการประธานกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ และการขออนุญาตโครงการใหม่หรือ
การท าธุรกรรมที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท ของรัฐวิสาหกิจ

ด้วยขณะนี้ปรากฏว่าตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจหลายแห่งได้ว่างลง จนอาจ
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจดังกล่าว จึงจำเป็นต้องกำหนดผู้รักษาการ
ประธานกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ ให้มีความชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความต่อเนื่อง และเพื่อให้การขออนุมัติโครงการใหม่
หรือการทำธุรกรรมของรัฐวิสาหกิจ มีความรอบคอบอันจะอำนวยประโยชน์โดยรวมต่อเศรษฐกิจของประเทศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า

(1) องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ

(2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ 50

ข้อ 2 เมื่อตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจใดว่างลงนอกจากการพ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระ หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการขึ้นใหม่ให้รองประธานกรรมการในคณะกรรมการของ
รัฐวิสาหกิจดังกล่าวเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งประธานกรรมการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามตำแหน่งที่
รักษาการนั้น

ข้อ 3 ในกรณีที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และมีบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายกำหนดให้ยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าประธานกรรมการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่นั้น
หากตำแหน่งดังกล่าวว่างลงให้นำความในข้อ 2 มาใช้บังคับ

ข้อ 4 รัฐวิสาหกิจต้องได้รับอนุมัติจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติก่อน จึงจะดำเนินการต่อไปนี้ได้

(1) การลงทุนหรือริเริ่มโครงการใหม่ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท

(2) การท าธุรกรรมที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคสช.ที่ 75/2557ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:01 น.