ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 177/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ

  ไทยรัฐออนไลน์29 ส.ค. 2557 23:44 น.
  SHARE

  คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗๗/๒๕๕๗

  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ

  ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดส่วนงาน การกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไปแล้ว นั้น

  เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ในการพิจารณา เรื่องการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ เป็นไปด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังนี้ :-

  ๑. องค์ประกอบ
  ๑.๑ ปลัดสํานักนายรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการ
  ๑.๒ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ รองประธานอนุกรรมการ
  ๑.๓ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ อนุกรรมการ
  ๑.๔ อธิบดีกรมการปกครอง อนุกรรมการ
  ๑.๕ อธิบดีกรมการค้าภายใน อนุกรรมการ
  ๑.๖ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อนุกรรมการ
  ๑.๗ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ
  ๑.๘ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุกรรมการ
  ๑.๙ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ อนุกรรมการ
  ๑.๑๐ แม่ทัพภาคที่ ๑ อนุกรรมการ
  ๑.๑๑ แม่ทัพภาคที่ ๒ อนุกรรมการ
  ๑.๑๒ แม่ทัพภาคที่ ๓ อนุกรรมการ
  ๑.๑๓ แม่ทัพภาคที่ ๔ อนุกรรมการ
  ๑.๑๔ ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ อนุกรรมการ
  ๑.๑๕ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการป้องกนและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อนุกรรมการ
  ๑.๑๖ ผู้แทนองค์การคลังสินค้า อนุกรรมการ
  ๑.๑๗ ผู้แทนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อนุกรรมการ
  ๑.๑๘ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
  ๑.๑๙ ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุกรรมการ
  ๑.๒๐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี อนุกรรมการและเลขานุการ
  ๑.๒๑ รองอธิบดีกรมการปกครอง ที่อธิบดีกรมการปกครองมอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  ๑.๒๒ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ที่อธิบดีกรมการค้าภายในมอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  ๒. อํานาจหน้าที่
  ๒.๑ ตรวจสอบข้าวคงเหลือของรัฐทั้งปริมาณและคุณภาพข้าวให้เป็นไปตามความเป็นจริง
  ๒.๒ แต่งตั้งคณะทํางาน และที่ปรึกษา เพื่อดําเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร
  ๒.๓ เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความเห็น รวมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ ฯ
  ๒.๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มอบหมาย
  ๒.๕ รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ต่อไป

  สําหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้ได้รับโดยอนุโลมตามระเบียบราชการโดยให้เบิกจ่ายจากสํานักนายกรัฐมนตรี

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  สั่ง ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 177/2557ประยุทธ์ จันทร์โอชา

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพฤหัสที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 07:12 น.