ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

  ไทยรัฐออนไลน์23 ก.ค. 2557 22:20 น.
  SHARE

  คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

  ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดส่วนงาน การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น

  เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การดำเนินงานของคุณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลังในเรื่องการระบายและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังตามโครงการของรัฐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม และเกิดประโยชน์โดยรวมต่อระบบการผลิตและการค้ามันสำปะหลังของประเทศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้ :-

  ๑. องค์ประกอบ
  ๑.๑ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ประธานอนุกรรมการ
  ๑.๒ ผู้แทนกรมการค้าภายใน อนุกรรมการ
  ๑.๓ ผู้แทนกระทรวงการคลัง อนุกรรมการ
  ๑.๔ ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อนุกรรมการ
  ๑.๕ ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุกรรมการ
  ๑.๖ ผู้แทนองค์การคลังสินค้า อนุกรรมการ
  ๑.๗ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการและเลขานุการ
  ๑.๘ ผู้อำนวยการกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  ๒. อำนาจหน้าที่
  ๒.๑ พิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และเงื่อนไขการระบายและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังตามโครงการของรัฐให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์โดยรวมต่อระบบการผลิตและการค้ามันสำปะหลังของประเทศ
  ๒.๒ กำกับ ดูแล และพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการระบายและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังดังกล่าว รวมทั้งการระบายสต็อกคงเหลือจากการดำเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมา
  ๒.๓ แต่งตั้งคณะทำงาน และที่ปรึกษา เพื่อดำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร
  ๒.๔ เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความเห็น รวมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ
  ๒.๕ ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) มอบหมาย
  ๒.๖ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ต่อไป

  สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ให้ได้รับโดยอนุโลมตามระเบียบราชการโดยให้เบิกจ่ายจากกรมการค้าต่างประเทศ

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  รัฐประหาร57อัยการศึก57คำสั่ง คสช.ฉบับที่106/2557ระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพฤหัสที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 06:23 น.