ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 76/2557 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  ไทยรัฐออนไลน์30 มิ.ย. 2557 22:01 น.
  SHARE

  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๖ / ๒๕๕๗

  เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๑/๒๕๕๗

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๑/๒๕๕๗
  เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน
  พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อให้คุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการสรรหาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มีความ
  เหมาะสมยิ่งขึ้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้

  ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๑/๒๕๕๗ เรื่อง การ
  สรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช
  ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

  ข้อ ๖ ให้มีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้ได้รับการสรรหาซึ่งต้องเป็น
  ผู้มี สัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีวุฒิ
  การศึกษาในระดับตั้งแต่ปริญญาโทขึ้นไป เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีหรือเป็น
  ผู้มีประสบการณ์ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน และต้องเคยเป็นข้าราชการไม่ต่ำกว่าระดับ ๑๐ หรือเทียบเท่า หรือ
  เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการไม่ต่ำกว่าต่าแหน่งผู้บริหารระดับสูงหรือเทียบเท่า และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
  ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  (ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ประกาศคสช.ที่ 76/2557ประยุทธ์ จันทร์โอชา

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10:16 น.