ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐๗/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายอาหาร

  ไทยรัฐออนไลน์24 ก.ค. 2557 22:20 น.
  SHARE

  คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐๗/๒๕๕๗

  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายอาหาร

  ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดส่วนงาน การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไปแล้ว นั้น

  เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การกำหนดนโยบายและมาตรการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ๓ ชนิด ได้แก่ กากถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปลาป่น มีเพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ ขณะเดียวกันต้องดูแลคุ้มครองเกษตรกร และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในระบบอุตสาหกรรมให้ได้รับความเป็นธรรม และสามารถเกื้อกูลกันอย่างเหมาะสม และให้เกิดความต่อเนื่องของมาตรการ ไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการนโยบายอาหาร” โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้ :-

  องค์ประกอบ
  ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานกรรมการ
  ๒. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
  ๓. ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
  ๔. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ
  ๕. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
  ๖. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
  ๗. อธิบดีกรมการค้าภายใน กรรมการและเลขานุการ

  อำนาจหน้าที่
  ๑. กำหนดนโยบายและมาตรการในการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ๓ ชนิด ได้แก่ กากถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปลาป่น
  ๒. ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ แต่ละชนิด คณะอนุกรรมการและคณะทำงานอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม

  สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ให้ได้รับโดยอนุโลมตามระเบียบราชการโดยให้เบิกจ่ายจากกระทรวงพาณิชย์

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  คำสั่งคสช.ฉบับที่107/2557ประยุทธ์ จันทร์โอชา

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพฤหัสที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 08:04 น.