ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 110/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์

  ไทยรัฐออนไลน์21 ก.ค. 2557 23:15 น.
  SHARE

  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๐/๒๕๕๗

  เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์ เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนําเงินและสิ่งของต้องห้ามเข้ามาในหรือออกจากเรือนจําเกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุด คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้

  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

  “มาตรา ๔๕ ผู้ใดเข้าไปในเรือนจําโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ นําเข้ามาหรือเอาออกไปจากเรือนจํา หรือครอบครอง เก็บรักษาไว้ หรือใช้ในเรือนจํา หรือรับจากหรือส่งมอบแก่ผู้ต้องขัง ซึ่งเงินหรือสิ่งของต้องห้ามโดยทางใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับของเรือนจํา ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

  ถ้าผู้กระทําความผิดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรือนจําหรือกรมราชทัณฑ์ ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น

  เงินและสิ่งของต้องห้ามที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตามมาตรานี้ให้ริบเป็นของแผ่นดิน”

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ประกาศ คสช.ฉบับที่ 110/2557ประยุทธ์ จันทร์โอชา

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพฤหัสที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 06:25 น.