Thairath Logo
กีฬา

คำสั่งคสช.ฉบับ44 เรียกอีก 28 คน รายงานตัวเพิ่ม 3มิ.ย.

Share :

คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 44 เรียกรายงานตัวเพิ่ม 28 คน "สุธาชัย" - "จิตรา"และ"ปราณี" รายงานตัว 3 มิ.ย. 10.00-12.00 น. ที่สโมสรทบ. เทเวศร์

เมื่อเวลา 20.21 น. วันที่ 1 มิถุนายน 57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คสช. ออกคำสั่งฉบับที่ 44 เรียกบุคคลรายงานตัวเพิ่ม 28 คน มี สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ จิตตรา คชเดช และ จิตตรา คชเดช ให้เข้ารายงานตัวภายในวันที่ 3 มิ.ย. นี้

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 43/2557
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม
เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไข ปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม ณ หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ ในวันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ตามรายชื่อดังต่อไปนี้


1. นายสุธาชัย ยิ้มประเสริฐ


2. นายเก่งกิจ กิติเรียงลาภ


3. นายรัชพงศ์ โอชาพงศ์


4. นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย


5. น.ส.อุลัยรัตน์ ชูด้วง


6. นายอัมรินทร์ ใสรัมย์ 


7. นายนิพนธ์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์


8. นางปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์


9.นายกิตติศักดิ์ สุจิตตารมย์


10. น.ส.จิตรา คชเดช


11. นางสลิลทิพย์ ณ พัทลุง


12. นายสุวัฒน์ หล่ำบุตร


13. นายเสรีภาพ สุนทรชัยภัค
             

14. นายพฤทธิ์นรินทร์ ธนบริบูรณ์สุข

15. นายสราวุฒิ ภูธรโยธิน
              

16. นายวันชัย จงจรูญหิรัณย์
             


17. นายธนพร ศรียากูล
              


18. นายพฤกษ์ พฤกษ์สุนันท์
              


19. นายพิพัฒน์ พรรณสุวรรณ์
             


20. นางยุพิณ กองจันดี
             


21. นายเฉลียว จันเขียด
            


22. นายสิรภพ กรณ์อรุษ
           


23. นายเอกราช เนตรดี
            


24. นายปัญญา สุรกำจรโรจน์
            


25. นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์
            


26. นายธนัท ศรีนิธิโฆษิต
            


27. น.อ.สุรพล นะวะมวัฒน์
          


28. นายคฑาวุธ บูรณ์พิทักษ์

สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2557


พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...
รัฐประหาร57คสช.ฉบับ44สุธาชัย ยิ้มประเสริฐจิตตรา คชเดชคสช.คำสั่งรายงานตัวคำสั่ง