ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ประกาศ คสช. ฉบับที่ 120/2557 เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๑/๒๕๕๗

  ไทยรัฐออนไลน์6 ส.ค. 2557 21:35 น.
  SHARE

  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒๐/๒๕๕๗

  เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๑/๒๕๕๗ และแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) 


  ตามที่ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๑/๒๕๕๗ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และต่อมาได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๙/๒๕๕๗ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกจขนาดกลางและขนาดย่อม ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

  ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์ต่อรัฐอย่างสูงสุด จึงมีประกาศดังต่อไปนี้

  ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๑/๒๕๕๗ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

  ข้อ ๒ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) โดยมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

  (๑) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานกรรมการ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  (๒) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองประธานกรรมการ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  (๓) พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ กรรมการรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  (๔) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กรรมการ

  (๕) ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ

  (๖) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ

  (๗) ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

  (๘) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ

  (๙) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ

  (๑๐) ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ

  (๑๑) ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ

  (๑๒) ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรรมการ

  (๑๓) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตื กรรมการ

  (๑๔) ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการ

  (๑๕) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรรมการ

  (๑๖) ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการ

  (๑๗) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ

  (๑๘) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ

  (๑๙) ประธานสมาคมธนาคารไทย กรรมการ

  (๒๐) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรรมการ

  (๒๑) ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กรรมการ

  (๒๒) ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรรมการและเลขานุการ

  ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) มีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้

  (๑) มีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓

  (๒) ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓

  ข้อ ๔ การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนด

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ประกาศ คสช.ฉบับที่ 120/2557ประยุทธ์ จันทร์โอชา

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10:10 น.