ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 175/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว

  ไทยรัฐออนไลน์29 ส.ค. 2557 22:13 น.
  SHARE

  คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗๕/๒๕๕๗

  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว

  ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดส่วนงาน การกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไปแล้ว นั้น เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ในเรื่องการระบาย และจําหน่ายข้าวตามโครงการของรัฐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และเกิดประโยชน์โดยรวมต่อระบบการผลิตและการค้าข้าวของประเทศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พิจารณาระบายข้าว โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังนี้ :-

  ๑. องค์ประกอบ
  ๑.๑ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประธานอนุกรรมการ
  ๑.๒ รองปลัดกระทรวงการคลัง ที่ปลัดกระทรวงการคลังมอบหมาย อนุกรรมการ
  ๑.๓ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย อนุกรรมการ
  ๑.๔ อธิบดีกรมการค้าภายใน อนุกรรมการ
  ๑.๕ ผู้อํานวยการองค์การคลังสินค้า อนุกรรมการ
  ๑.๖ ผู้อํานวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อนุกรรมการ
  ๑.๗ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุกรรมการ
  ๑.๘ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ ท่าน ที่ประธานแต่งตั้ง อนุกรรมการ
  ๑.๙ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อนุกรรมการและเลขานุการ
  ๑.๑๐ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศมอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  ๑.๑๑ ผู้อํานวยการกองบริหารการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศ ผู้ช่วยเลขานุการ

  ๒. อํานาจหน้าที่
  ๒.๑ พิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และเงื่อนไขการระบายและจําหน่ายข้าวตามโครงการของรัฐ ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์โดยรวมต่อระบบการผลิตและการค้าข้าวของประเทศ
  ๒.๒ กํากับ ดูแล และพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการระบายและจําหน่ายข้าวดังกล่าว
  ๒.๓ แต่งตั้งคณะทํางาน และที่ปรึกษา เพื่อดําเนินงานตามที่คณะอนกรรมการเห็นสมควร
  ๒.๔ เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความเห็น รวมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ ฯ
  ๒.๕ ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มอบหมาย
  ๒.๖ รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ต่อไป

  สําหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้ได้รับโดยอนุโลมตามระเบียบราชการโดยให้เบิกจ่ายจากกระทรวงพาณิชย์

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  สั่ง ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 175/2557ระบายข้าวประยุทธ์ จันทร์โอชา

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพฤหัสที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 06:03 น.