ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ประยุทธ์ ใช้ม.44 เด้ง'พงศกร'พ้นรองเลขาฯสมช. เป็นที่ปรึกษานายกฯ

  ไทยรัฐออนไลน์23 ก.ค. 2558 15:12 น.
  SHARE

  ประยุทธ์ ใช้อำนาจ ม.44 ออกคำสั่ง คสช.ฉบับที่ 21/2558 เด้ง "พลโทพงศกร รอดชมภู" พ้นรองเลขาฯ สมช.ไปเป็นที่ปรึกษานายกฯ ให้ นายปกรณ์ ศรีจันทร์งาม มานั่งรักษาการแทน

  วันที่ 23 ก.ค. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคำสั่ง คสช.ฉบับที่ 21/2558 เด้ง "พลโทพงศกร รอดชมภู" พ้นรองเลขาฯสมช. ไปเป็นที่ปรึกษานายกฯ ให้ นายปกรณ์ ศรีจันทร์งาม มานั่งรักษาการแทน มีผลนับแต่บัดนี้ 

  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2558

  เรื่อง การกําหนดตําแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง เพื่อให้การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินด้านความมั่นคงและการบริหารราชการในสํานักงาน สภาความมั่นคงแห่งชาติ มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวทาง การปฏิรูปประเทศตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

  ข้อ 1 ให้ พลโทพงศกร รอดชมภู พ้นจากตําแหน่ง รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจํา

  ข้อ 2 ให้ นายปกรณ์ ศรีจันทร์งาม พ้นจากตําแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

  ข้อ 3 ให้ข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่งตั้งแต่วันที่คําสั่งนี้ ใช้บังคับเป็นต้นไป

  ข้อ 4 ให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สํานักงบประมาณ และส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องดําเนินการเกี่ยวกับตําแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าวให้เรียบร้อยโดยด่วน และให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง หรือพ้นจากตําแหน่ง ตามคําสั่งนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 24 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

  ข้อ 5 คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2558

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพฤหัสที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 08:10 น.