ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 117/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

  ไทยรัฐออนไลน์17 ส.ค. 2557 21:31 น.
  SHARE

  คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑๗/๒๕๕๗
  เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสมาชิก สภาปฏิรูปแห่งชาติ ดังนี้

  ๑. คณะกรรมการคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประกอบด้วยผู้มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
  ๑.๑ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
  ๑.๒ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
  ๑.๓ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
  ๑.๔ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
  ๑.๕ พลเอก อุดมเดช สีตบุตร
  ๑.๖ พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต
  ๑.๗ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
  ๑.๘ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา
  ๑.๙ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
  ๑.๑๐ พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์
  ๑.๑๑ พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ ร.น.
  ๑.๑๒ พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์
  ๑.๑๓ พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
  ๑.๑๔ พลเอก อุทิศ สุนทร

  ๒. ให้คณะกรรมการคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้

  ๒.๑ พิจารณาคัดเลือกบุคคล ซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาประจําจังหวัดเสนอ จังหวัดละหนึ่งคน

  ๒.๒ พิจารณาคัดเลือกบุคคล ซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาแต่ละด้านตามมาตรา ๔ (๑) ถึง (๑๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอ ตามจํานวนที่เห็นสมควร

  ๒.๓ นํารายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ แต่ต้องไม่เกินสองร้อยห้าสิบคน เสนอต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อนําขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ต่อไป

  สั่ง ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 117/2557ประยุทธ์ จันทร์โอชา

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพฤหัสที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 08:09 น.