หน้าแรกแกลเลอรี่

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศ "อีสปอร์ต" เป็นกีฬาอาชีพ

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศ "อีสปอร์ต" เป็นกีฬาอาชีพ

ไทยรัฐออนไลน์

21 ก.ย. 2564 15:15 น.

"ราชกิจจานุเบกษา" ออกประกาศให้ "อีสปอร์ต" ได้รับการรับรองเป็นกีฬาอาชีพแล้วอย่างเป็นทางการ

วันที่ 21 กันยายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเติมชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพตามที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็น การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมาคมกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากร กีฬาอาชีพที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบมติคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิด หรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้เพิ่มเติมชนิดกีฬาอีสปอร์ตเป็นกีฬาอาชีพในประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2561

ข้อ 4 ให้สมาคมกีฬาอาชีพและสโมสรกีฬาอาชีพในชนิดกีฬาอีสปอร์ต มาจดแจ้งการดำเนินการ ต่อนายทะเบียนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการกีฬาอาชีพ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2564/E/224/T_0052.PDF

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เปิดประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีเนื้อหาในการหารือเรื่องแนวทางการพิจารณาให้การช่วยเหลือ การส่งเสริมและการสนับสนุนกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยที่ประชุมได้มีแนวทางที่จะแบ่งกลุ่มชนิดกีฬาตามศักยภาพกีฬา ความเป็นไปได้และโอกาสของแต่ละชนิดกีฬาที่จะประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับโลก และในที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการให้ชนิดกีฬาอีสปอร์ตเป็นกีฬาอาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรกีฬาได้มีอาชีพ มีรายได้ และส่งเสริมให้กีฬาอีสปอร์ตมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ซึ่งจะต้องดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนจะมีการประกาศให้กีฬาอีสปอร์ตเป็นกีฬาอาชีพอย่างเป็นทางการ โดย กกท. สนับสนุนชนิดกีฬาให้เป็นกีฬาอาชีพแล้ว 13 ชนิดกีฬา ส่วนอีสปอร์ตนั้นจะกำหนดรายละเอียด โดยลงแข่งขันในระบบไม่จำกัดเพศคือทั้งชายและหญิงต่างเข้าแข่งขันได้ทั้งคู่ซึ่งจะเป็นชนิดกีฬาที่ 14 

# แท็กที่เกี่ยวข้อง

EsportE-Sportอีสปอร์ตราชกิจจานุเบกษากีฬาอาชีพอีสปอร์ตเป็นกีฬาอาชีพ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณอาจสนใจข่าวนี้