เปิดคุณสมบัติชัดๆ อาชีพไหน สามารถลงทะเบียนขอรับเงิน 5,000 บาท เพื่อเยียวยาจากผลกระทบเชื้อไวรัส "โควิด-19" ได้บ้าง

จากกรณี รัฐบาลเคาะมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID-19) จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาทต่อเดือน ต่อเนื่อง 3 เดือน โดยต้องลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อตรวจคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com (คาดเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 28 มี.ค. 63)

สำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยา มีดังนี้

  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  • เป็นผู้มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
  • ไม่เป็นผู้มีสถานะนักเรียนหรือนักศึกษา ณ วันลงทะเบียน
  • ไม่เป็น ข้าราชการ อาชีพเกษตรกรรม หรือไม่ทำงาน
  • เป็นลูกจ้าง หรือประกอบอาชีพอิสระในธุรกิจที่ถูกสั่งปิด อาทิ ผับ/บาร์, ร้านทำผม, นวด, สปา, ขายของในตลาดที่ถูกสั่งปิด หรือธุรกิจอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ คือ วินมอเตอร์ไซค์, แท็กซี่, ธุรกิจท่องเที่ยว, ไกด์, มัคคุเทศก์

...

  • รายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี (คือมีรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์กรมสรรพากรแล้ว ไม่เกิน 150,000 บาท)
  • ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม (ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33)
  • ผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา 39 และ 40 (อาชีพอิสระที่ส่งประกันสังคมเอง)

กรณี ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของประกันสังคม (ลูกจ้างที่มีการส่งประกันสังคม)

ให้ติดต่อรับการช่วยเหลือจากประกันสังคม (ข้อมูลเบื้องต้นการช่วยเหลือของประกันสังคม)

- กรณีไม่ได้ทํางาน ด้วยเหตุสุดวิสัยและไม่ได้รับค่าจ้าง ให้ได้รับเงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 180 วัน

- กรณีหน่วยงานภาครัฐมีคําสั่งให้หยุดประกอบกิจการชั่วคราว และยังได้รับค่าจ้าง ได้รับเงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 60 วัน

- แต่ถ้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของประกันสังคม แต่มีคุณสมบัติไม่ครบที่จะได้รับการช่วยเหลือจากประกันสังคม สามารถเข้าร่วมโครงการได้


กรณี ประกอบอาชีพอิสระ 

- ถ้าประกอบอาชีพอิสระ แต่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพเสริม หากเลือกรับเงินชดเชยตามโครงการนี้แล้ว จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือภาคเกษตรกรรมในอนาคตได้อีก

- ถ้าประกอบอาชีพอิสระ จะไม่มีข้อมูลนายจ้าง ก็ไม่ต้องกรอกข้อมูลนายจ้าง แต่ต้องกรอกข้อมูลสถานประกอบการให้ชัดเจน ว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจจริง และจะมีการตรวจสอบจากฐานข้อมูลผู้ประกอบ
อาชีพอิสระของภาครัฐ

กรณีอาชีพอิสระอื่นๆ

ถ้าผลิตสินค้าที่บ้านเพื่อส่งตามร้านค้า, แม่บ้านทําความสะอาดตามบ้าน Outsource จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติอีกที (อาจจะช้ากว่าคนที่เข้าเงื่อนไขธุรกิจที่โดนสั่งปิด)

• ถ้าเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการ และมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ (ไม่เป็นนักเรียน นักศึกษา ไม่เป็นคนว่างงาน ไม่เป็นเกษตรกร ไม่อยู่ในมาตรา 33 ประกันสังคม) สามารถเข้าร่วมโครงการได้ (ไม่ได้จํากัดว่าคนจนลงไม่ได้)

อย่างไรก็ตาม ถ้าว่างงาน (ไม่ได้ทํางานอยู่แล้ว) จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง "ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน"