นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผอ.สำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า กทม.ได้ปรับปรุงแบบมาตรฐานทางเท้า โดยกำหนดรูปแบบ วัสดุ และสิ่งที่ควรมีที่เหมาะสมกับทางเท้า ลดระดับคันหินลง เพื่อลดการเปลี่ยนระดับของทางเท้าบริเวณที่มีเป็นทางเข้าสู่ซอยและอาคารต่างๆ รวมทั้งปรับรูปแบบทางลาดให้เหมาะสมต่อการเดินของผู้สูงอายุและคนพิการ ขณะเดียวกันได้ปรับปรุงเบรลล์บล็อกสำหรับผู้พิการทางสายตาให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้ประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อการใช้งานเบรลล์บล็อกของคนพิการ ตลอดจนร่วมกันวางแผนลดปัญหาการขุดรื้อทางเท้า และควบคุมงานก่อสร้างทางเท้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรุงเทพมหานครกำหนด นอกจากนั้น ยังได้ประสานกลุ่มคนพิการลงพื้นที่ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการและประเมินผลการใช้งานพื้นผิวต่างสัมผัสเบรลล์บล็อกของผู้พิการทางสายตา เพื่อนำไปเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาเบรลล์บล็อคให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้พิการต่อไป.