ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ทางหลวงชนบทยกเลิกให้ใช้เขตทางฟรี ใต้ดินบนดินลอยฟ้าเก็บเงินหมด

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์13 ก.ค. 2563 07:15 น.
  SHARE


  กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รับผิดชอบสายทางทั่วประเทศกว่า 50,000 กิโลเมตร ที่ผ่านมามีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ขอใช้เขตทางเพื่อดำเนินกิจการด้านสาธารณูปโภคจำนวนมาก โดยที่กรมทางหลวงชนบทไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้เขตทางแต่อย่างใด

  ขณะที่กรมทางหลวง หากมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ขอใช้เขตทางเพื่อดำเนินกิจการด้านสาธารณูปโภค กรมทางหลวงจะมีการเรียกเก็บ ทำให้ทั้งสองหน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข เพื่อให้แนวทางปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

  “รายงานวันจันทร์” วันนี้ มีคำชี้แจงจากอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ปฐม เฉลยวาเรศ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

  เหตุผลที่ต้องเรียกเก็บ หลังจากให้ใช้ฟรีมานาน?

  อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ชี้แจงว่า เดิมการเก็บค่าใช้เขตทางของกรมทางหลวง อาศัยอำนาจตามคำสั่งคณะปฏิวัติ ปี 2517 แต่กรมทางหลวงชนบทมีความเห็นว่าไม่น่าใช้ได้จึงไม่ได้เก็บ จึงเกิดความลักลั่นกัน อย่างไรก็ตาม ต่อมากระทรวงคมนาคมจะออกประกาศฉบับใหม่ โดยร่างเป็นกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการค่าใช้เขตทางที่กำหนด ซึ่งร่างดังกล่าวจะกำหนดอัตราที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับปัจจัยราคาที่ดิน ขนาดของเขตทาง ความเสี่ยง เป็นต้น

  การบังคับใช้กฎหมายมีข้อยกเว้นหรือไม่?

  หน่วยงานที่ขอใช้เขตทางทั้งที่เป็นหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน จะต้องจ่ายค่าใช้เขตทางทั้งหมดไม่มีข้อยกเว้น เพื่อความเสมอภาค หน่วยงานเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นกิจการด้านสาธารณูปโภค ทั้งบนดิน ใต้ดิน และลอยฟ้า อาทิ กิจการน้ำประปา ไฟฟ้า สายสื่อสาร และสายพลังงาน รวมถึงกิจการอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการสัญจรบนสายทาง ทั้งนี้ รายได้ที่จัดเก็บจะส่งคืนเข้าคลัง ถือว่าเป็นค่าชดเชยเงินที่จ่ายเป็นค่าเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างสายทางนั้นๆ

  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกฎหมายไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง กรมไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้เขตทางจากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ ยกเว้นรายใหม่ที่ขออนุญาตระหว่างที่ดำเนินการยกร่างกฎหมาย จะมีการระบุไว้ในท้ายเอกสาร เพื่อสงวนสิทธิ์การจัดเก็บค่าใช้ทางไว้แล้ว กรณีกรมต้องการใช้เขตทางเพื่อขยายสายทาง หน่วยงานสาธารณูปโภค หรือเจ้าของสิ่งปลูกสร้างจะต้องออกค่ารื้อย้ายทั้งหมด จากเดิมกรมรับผิดชอบ รวมถึงถนนเสียหาย ทรุดตัว จะต้องรับผิดชอบ ปรับปรุงซ่อมแซมให้ด้วย

  กฎหมายจะเริ่มใช้เมื่อไหร่?

  การยกร่างกฎกระทรวง กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับกรมทางหลวง ดำเนินการเสร็จแล้ว โดยเสนอผ่านคมนาคมไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อบรรจุวาระนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี หากเห็นชอบจะส่งต่อไปให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจรายละเอียดความถูกต้อง จากนั้นเสนอกลับมายังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอีกครั้ง ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้นับจากวันประกาศ 180 วัน คาดว่าจะเริ่มใช้ได้ปี 2564 อย่างช้าปี 2565.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  เขตทางขอใช้เขตทางใช้เขตทางฟรีกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกฎกระทรวง กรมทางหลวงชนบทข่าววันนี้

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้