วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมอุทยานฯ ใช้นวัตกรรมดูแลป่า

นายทรงธรรม สุขสว่าง ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดเผยว่า กรมอุทยานจะนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้เพื่อจัดการอุทยานแห่งชาติ ให้ขับเคลื่อนสู่การปฏิรูปประเทศตามแนวทางการบริหารจัดการอุทยาน 20 ปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในอนาคต ทั้งนี้ ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระหว่างปี 2560-2579 โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 กำหนดให้มีการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน สำนักอุทยานจึงต้องเร่งดำเนินการตามแผน โดยนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ ทั้งเรื่องเฝ้าระวังภัยคุกคามอุทยาน ด้วยภาพถ่ายดาวเทียมแบบเรียลไทม์ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม พัฒนาระบบจัดการพื้นที่อนุรักษ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและยกระดับมาตรฐานการจัดการสู่สากล พัฒนาระบบจัดเก็บเงินรายได้ และส่งเสริมแนวคิดสร้างรายได้จากการอนุรักษ์เพื่อความมั่นคงของฐานทรัพยากร และเพื่อใช้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด.

กรมอุทยานจะนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้เพื่อจัดการอุทยานแห่งชาติ ให้ขับเคลื่อนสู่การปฏิรูปประเทศตามแนวทางการบริหารจัดการอุทยาน 20 ปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 21 มิ.ย. 2560 01:10 21 มิ.ย. 2560 01:10 ไทยรัฐ