วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าพระกฐินหลวง ไทย-ศรีลังกา สืบสานบุญวิถีชาวพุทธ

การทอดกฐินถือเป็นงานบุญประเพณีสำคัญของพุทธศาสนิกชนไทย

ด้วยปรากฏหลักฐานว่าได้ถือปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยการถวายผ้าไตรจีวรและเครื่องบริวารสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ในช่วงเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เราเรียกช่วงเวลานี้ว่า “กฐินกาล” ซึ่งหมายถึง “เทศกาลทอดกฐิน” สำหรับพุทธศาสนิกชนไทยทั่วไป ที่เรียกว่า “กฐินราษฎร์”

ทั้งยังมี “กฐินหลวง” คือการถวายผ้าพระกฐินของพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งเป็นพระราชพิธีประจำปีที่สำคัญมาแต่โบราณเช่นกัน

สำหรับพระกฐินพระราชทานจัดเป็นกฐินหลวงประเภทหนึ่งเช่นกัน คือการเชิญผ้าพระกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร สมาคม และประชาชนทั่วไป นำไปทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาในอารามต่างๆทั่วประเทศ

กระทั่ง ปี 2538 กระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านการต่างประเทศ และการทูตวัฒนธรรม ได้เริ่ม โครงการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปทอดถวาย ณ วัดพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ เพื่อมุ่งหวังให้เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างไทยกับมิตรประเทศ และกระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชน

ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนา

จากปีแรกที่จัดเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายที่วัดใน 3 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และได้ดำเนินต่อเนื่องทุกปี จนขยายโครงการจากประเทศเพื่อนบ้านไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน ภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกที่มีประชาชนนับถือพระพุทธศาสนา รวม 13 ประเทศ

สำหรับปี 2560 ซึ่งเป็นปีแรกที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องบริวารพระกฐิน ไปถวายภิกษุสงฆ์ ใน 10 ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐอินเดีย สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

“ทีมข่าวศาสนา” ได้มีโอกาสติดตามคณะ นำโดย นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็น ประธานเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปทอดถวาย ณ วัดทีปทุตตมาราม กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในกรุงโคลัมโบ ทั้งยังเคยได้รับพระ ราชทานผ้าพระกฐินจากพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาแล้ว 5 ครั้ง

นอกจากจะได้มีโอกาสเห็นขั้นตอนงานบุญประเพณีที่ทำร่วมระหว่างสองชาติ ความพร้อมเพรียงในการสวมชุดสีขาวล้วนตามวัฒนธรรมการไปวัดของชาวพุทธศรีลังกา ยังได้เห็นภาพของความสามัคคี ความเอื้ออาทรระหว่างชาวพุทธไทยและศรีลังกา ที่ร่วมมือกันจัดพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ

ครั้งนี้เจ้าบ้านต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก“นักเต้นแคนดี” แสดงเต้นพื้นเมืองที่หาชมยาก มาต้อนรับประธานและคณะฝ่ายไทย ก่อนเข้าสู่ลำดับพิธีการสำคัญ โดยมี พระวาสกาดูเว มหินทะวงศา เจ้าอาวาสวัดทีปทุตตมาราม และภิกษุสงฆ์ 25 รูป รับผ้าพระกฐิน พระราชทานและเครื่องบริวารพระกฐิน รวม 28 รายการ พร้อมปัจจัยพระราชทานและปัจจัยที่กระทรวงการต่างประเทศและพุทธศาสนิกชนร่วมถวาย เพื่อใช้ทำนุบำรุงศาสนกิจ

“วัดทีปทุตตมาราม” หรือ “วัดทีปทุตตมาราม บูรณะไทย ราชมหาวิหาร” ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2318 ทั้งนี้ ระหว่างปี 2448-2453 พระชินวรวงศ์ หรือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฤษฉางค์ ทรงเป็นเจ้าอาวาส และทรงได้รับการสถาปนาเป็นสังฆนายกแห่งนครโคลัมโบ ของนิกายรามัญและอมรปุระ ก่อนจะทรงลาสิกขากลับประเทศไทย โดยเมื่อปี 2451 ครั้งยังทรงจำพรรษาได้ทรงออกแบบควบคุมการก่อสร้าง “รัตนเจดีย์” พุทธสถานสำคัญ ซึ่งเป็นศิลปะผสมผสานระหว่างไทย อินเดีย และศรีลังกา โดยได้รับ พระราช ทานยอดฉัตรจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พร้อมด้วย พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเสด็จฯเยือนวัดแห่งนี้ เมื่อปี 2482 โดย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ได้ ทรงปลูกต้นจันทน์แดง ไว้เป็นที่ระลึก ต่อมาเมื่อ ปี 2493 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ ทรงปลูกต้น Madara ไว้คู่กัน เมื่อครั้งเสด็จฯเยือนวัดแห่งนี้อีกครั้ง พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

จากนั้น ปี 2536 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯเยือนวัดแห่งนี้ ปี 2542 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯร่วม พิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุ โดย ทรงปลูกต้นจันทน์ ไว้ด้วย และเมื่อ ปี 2556 สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเยือน ก็ได้ ทรงปลูกต้นบุนนาค ไว้เป็นที่ระลึกด้วยเช่นกัน

การทอดผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ นอกจากจะได้สืบสานสัมพันธภาพอันดีผ่านงานบุญประเพณีแบบวิถีชาวพุทธแล้ว ที่สำคัญยังนำความปลื้มปีติและประทับใจแก่มิตรประเทศทั้งผู้ให้และผู้รับด้วย.

ทีมข่าวศาสนา

พระกฐินพระราชทานจัดเป็นกฐินหลวงประเภทหนึ่งเช่นกัน คือการเชิญผ้าพระกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร สมาคม และประชาชนทั่วไป นำไปทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา.. 8 พ.ย. 2560 10:23 8 พ.ย. 2560 10:32 ไทยรัฐ