วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"หนองแขม" รับแจ้งขอเบี้ยความพิการ

นายธนกร ไชยศรี ผอ.เขตหนองแขม แจ้งว่า ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เปิดรับการจดทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการทุกวัน ในวัน เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการดังนี้ มีสัญชาติไทยและมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตหนองแขมมีบัตรประจำตัวคนพิการ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ หลักฐานที่ใช้ในการจดทะเบียน บัตรประจำตัวคนพิการพร้อมสำเนา ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ (ในกรณีที่ผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้อื่น) สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร.0-2421-0939 ต่อ 7334-7.