วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


สมเด็จองค์ปฐม วัดพลงช้างเผือก “ศรัทธา” เหนือ “ปาฏิหาริย์”

คำขอขมาพระรัตนตรัย (ตั้งนะโม 3 จบ)...

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ

หากข้าพระพุทธเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีองค์สมเด็จองค์ปฐม องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยกาย วาจา หรือใจก็ดี ด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดี

ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ขอองค์สมเด็จองค์ปฐม องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกๆท่าน ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ......

O O O O

คำอุทิศส่วนกุศล (ตั้งนะโม 3 จบ) อิทัง ปุญญะ ผะลัง ผลบุญใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโมทนากุศลนี้

ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งแต่วันนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน และข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพและพระยายมราช ขอเทพเจ้าทั้งหลายและพระยายมราช จงโมทนาส่วนกุศลนี้

ขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด และขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิด

หากยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพาน เพียงใด ขอคำว่า ไม่รู้ ไม่มี ไม่ได้ ไม่สำเร็จ...จงอย่าได้บังเกิดปรากฏ กับข้าพเจ้า ตั้งแต่วันนี้ ตราบเท่า เข้าสู่พระนิพพานด้วยเถิด

...มีโอกาสได้ทำเมื่อครั้งแวะเวียนเข้าไปกราบสักการะ “สมเด็จองค์ปฐม” วิหาร 100 ปีพระราชพรหมยาน วัดพลงช้างเผือก อ.แกลง จ.ระยอง

O O O O

นอกจากนี้แล้วสำนักปฏิบัติธรรมวัดพลงช้างเผือก ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง อาทิ ปฏิบัติธรรมทุกวันพระ มีการแสดงปาฐกถาธรรม พระธรรมเทศนาเป็นประจำ เปิดให้ญาติโยมมาร่วมทำวัตรเย็นกับพระภิกษุสามเณร ฯลฯ

ความเงียบสงบสัมผัสได้ด้วยทางกาย ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่น ร่มเย็นจากสารพัดต้นไม้ใหญ่น้อยนานาพันธุ์ ที่สำคัญวัดแห่งนี้ดูจะสงบเป็นพิเศษด้วยไร้เสียงรบกวนจากทั้งเสียงรถเสียงคน แทนที่ด้วยเสียงนกเสียงสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติ

ฟังแล้ว...ทำให้การทำสมาธิ กำหนดสติ เป็นไปได้อย่างราบรื่น

พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ...เจริญสติ ภาวนาด้วยจิตตั้งมั่นอย่างตั้งใจด้วยศรัทธาที่เปี่ยมล้น ปาฏิหาริย์ถ้าจะเกิดก็คงไม่ไกลเกินสิ่งที่ได้ตั้งหวังเอาไว้ ให้สมดังความมุ่งหมาย

O O O O

“จิตที่ส่งออกนอก เป็นสมุทัย...ผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอก เป็นทุกข์...จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง เป็นมรรค...ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิต เป็นนิโรธ”

จงรักษาใจ...ให้เหมือน “นาฬิกา” เพราะหน้าที่ของนาฬิกา คือ...การอยู่กับปัจจุบันขณะ ด้วยสัจจะและความเที่ยงตรง

ปากอย่าไว...ใจอย่าเบา เรื่องเก่าอย่าไปรื้อฟื้น เรื่องอื่นอย่าไปคิด ทำกิจที่ชอบในปัจจุบัน...ให้รีบทำ

คำสอนที่อ้างถึงข้างต้นทั้งหมดเหล่านี้ เป็นของ “หลวงปู่ดูลย์ อตุโล”...

“ศรัทธา” นำมาซึ่ง “ปาฏิหาริย์”...ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว.

รัก-ยม

หากข้าพระพุทธเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีองค์สมเด็จองค์ปฐม องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย 14 ต.ค. 2560 11:38 14 ต.ค. 2560 15:19 ไทยรัฐ