วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไม่เอาแบ่งเหรียญ! โพลชี้คนไทยชื่นชอบ-ขอบคุณ ทัพนักกีฬาซีเกมส์

KBU Sport Poll โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ชี้แฟนกีฬาชาวไทยชื่นชมและขอบคุณทัพนักกีฬาไทย สามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2017 ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันไม่อยากให้สมยอมกรณีการแบ่งเหรียญให้คู่แข่ง

KBU Sport Poll โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ประเด็น “บทสรุปซีเกมส์กับเสียงสะท้อนของคนไทย” สำหรับการสำรวจดังกล่าวเพื่อสะท้อนความคิดเห็นและมุมมองของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ติดตามการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 29 ที่ประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนมุมมองที่มีต่อผลงานของนักกีฬาไทย ตลอดจนการบริหารจัดการขององค์กรกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการการกีฬาของชาติแห่งอนาคต

การสำรวจครั้งนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ 5-8 ก.ย.โดยกลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นประชาชนทั่วประเทศที่ติดตามผลกีฬาซีเกมส์ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,456 คน แยกเป็นเพศชายจำนวน 891 คน คิดเป็นร้อยละ 61.20 เพศหญิงจำนวน 569 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80 ซึ่งผลการวิเคราะห์ภาพรวมจากประเด็นคำถามพบว่า

ประเด็นที่ 1.เสียงสะท้อนที่มีต่อนักกีฬา พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 87.65 ชื่นชมและขอบคุณที่สร้างชื่อให้ประเทศ อันดับ 2 ร้อยละ 84.21 สะใจที่นักฟุตบอลชายชนะเจ้าภาพมาเลเซียคว้าเหรียญทอง อันดับ 3 ร้อยละ 79.51 ขยันฝึกซ้อมรักษาระเบียบวินัยของการเป็นนักกีฬาที่ดี อันดับ 4 ร้อยละ 75.33 ลืมความผิดหวังและความผิดพลาดมุ่งมั่นเพื่อชัยชนะแห่งอนาคต อันดับ 5 ร้อยละ 72.98 ปฏิบัติตนอยู่บนความพอเพียงไม่หลงระเริงกับชื่อเสียงเงินทองและอื่นๆร้อยละ 51.31

ประเด็นที่ 2.เสียงสะท้อนที่มีต่อสมาคมกีฬา อันดับ 1 ร้อยละ 81.55 วิเคราะห์จุดอ่อนแข็งที่มีต่อผลงาน อันดับ 2 ร้อยละ 79.39 สร้างและพัฒนาการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมใหม่แบบมืออาชีพ อันดับ 3 ร้อยละ 75.28 ศึกษาพัฒนาการการกีฬาของชาติคู่แข่งขัน อันดับ 4 ร้อยละ 72.99 ขอบคุณที่มีส่วนสร้างความสุขให้คนไทย อันดับ 5 ร้อยละ 67.33 ระดมนักวิชาการและนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยในการพัฒนา และอื่นๆร้อยละ 44.29

ประเด็นที่ 3.เสียงสะท้อนที่มีต่อองค์กรกีฬาเพื่อการพัฒนาแห่งอนาคต อันดับ 1 ร้อยละ 88.56 ไม่สมยอมหรือแบ่งเหรียญให้คู่แข่งขัน อันดับที่ 2 ร้อยละ 83.99 ผลักดันการปฏิรูปกีฬาสู่วาระแห่งชาติ อันดับ 3 ร้อยละ 78.33 สร้างและพัฒนานักกีฬารุ่นเยาว์ อันดับ 4 ร้อยละ 74.39 จัดสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาตลอดจนผู้ฝึกสอน อันดับ 5 ร้อยละ 72.58 สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกับสมาคมกีฬาและภาคประชาสังคม อันดับ 6 ร้อยละ 69.74 ประชุมวิเคราะห์และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง อันดับที่ 7 ร้อยละ 64.09 จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และอื่นๆร้อยละ 51.03

KBU Sport Poll ชี้แฟนกีฬาชาวไทยชื่นชมและขอบคุณทัพนักกีฬาไทย สามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2017 ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันไม่อยากให้สมยอมกรณีการแบ่งเหรียญให้คู่แข่ง 11 ก.ย. 2560 09:24 11 ก.ย. 2560 09:36 ไทยรัฐ