ไลฟ์สไตล์
100 year

พระปฐมบรมราชโองการรัชกาลที่ 10

ลม เปลี่ยนทิศ
6 พ.ค. 2562 05:01 น.
SHARE

นับเป็นบุญวาสนาของพสกนิกรชาวไทย ที่ได้มีโอกาสชื่นชม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตามโบราณราชประเพณี ตั้งแต่วันที่ 3–5 พฤษภาคมที่ผ่านมา ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ ว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” สร้างความปลื้มปีติแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าเป็นอย่างยิ่ง

ก่อนเสร็จพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงเช้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานดอกพิกุลเงิน ดอกพิกุลทอง แก่พระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องจากมีความเชื่อว่า ต้นพิกุล เป็นต้นไม้ในสวนของ พระอินทร์ ดอกพิกุลจึงเปรียบเสมือน ดอกไม้จากสวรรค์ การประกอบพระราชพิธีในราชสำนักไทย จึงนิยมใช้ดอกพิกุลที่ผลิตจากเงินและทองคำสำหรับให้พระมหากษัตริย์ โปรยระหว่างการประกอบพระราชพิธี เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ข่าวแนะนำ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงบ่ายวันที่ 4 พฤษภาคม เวลา 14.56 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย เสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เพื่อให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์ความว่า

“ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพระบรมวงศานุวงศ์มีความปีติปราโมทย์เป็นพ้นประมาณ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสืบพระบรมราชสันติวงศ์ ฉลองพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถ และได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้มาประชุมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัย มงคล และแสดงความจงรักภักดีสวามิภักดิ์ในใต้เบื้องพระยุคลบาท ในวาระแห่งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในอุดมศุภสมัยอันเป็นพิเศษนี้ ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ จึงขอพระราชทานยกสัจธรรมขึ้นเป็นที่ตั้ง ร่วมจิตถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวง จักตั้งตนตั้งใจไว้ให้มั่นคงในความซื่อสัตย์ สุจริต และในความจงรักภักดี จะมุ่งมั่นประพฤติตน ปฏิบัติงานตามภาวะฐานะและหน้าที่ของตน โดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ เพื่อธำรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งพระบรม ราชวงศ์จักรี กับขอพระราชทานตั้งสัตยาธิษฐานถวายพระพรชัยมงคล ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และเทวาติเทพน้อยใหญ่ ซึ่งรักษาสยามรัฐสีมารามชัยสวรรค์ กับทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ จงพร้อมกันอำนวยศรีสวัสดิมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ทรงสถิตสถาพรในมไหสุริยสมบัติ เป็นร่มฉัตรปกประเทศ ให้เป็นบุญเขตอันร่มเย็น เป็นสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย และประชาชนถ้วนหน้าตลอดไปชั่วกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบการออกมหาสมาคมว่า “ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางมหาสมาคม พรั่งพร้อมด้วยทุกท่านจากทุกสถาบันสำคัญของชาติ และได้รับคำอวยพรอันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิต ขอขอบพระทัยและขอบใจในคำอวยพรและน้ำใจไมตรีของทุกท่านเป็นอย่างมากสูงสุด ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ประสบความสุขความเจริญ พร้อมด้วยพรอันเป็นมงคลทุกประการ”

เวลา 16.30 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ พระพุทธเจ้าข้า.

“ลม เปลี่ยนทิศ”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10บรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์พระปฐมบรมราชโองการหมายเหตุประเทศไทยลม เปลี่ยนทิศ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 02:37 น.