เช็กเลย 14.98 ล้านคน ใครได้ก่อน เงินแจก 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ภายใน 30 ก.ย. 67

หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2567 ที่ประชุม เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ วงเงิน 122,000 ล้านบาท สำหรับเป็นงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โดยมีแหล่งเงินจากการจัดเก็บรายได้ที่เดิมไม่ได้กำหนดไว้ในประมาณการ เพิ่มเติม 10,000 ล้านบาท และเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 112,000 ล้านบาท โดยจะนำไปดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่น่าสนใจดังนี้

การดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet จะต้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการให้ทันภายในปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้ทันภายในวันที่ 30 ก.ย. 2567 และสอดคล้องตามมาตราดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการทันภายในปีงบประมาณ 2567 จึงอาจพิจารณาผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการที่เป็นประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.98 ล้านคน ตามขั้นตอนในโอกาสแรกก่อน

อย่างไรก็ตาม นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า โครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ใช้เงินจาก 3 แหล่งเงิน ได้แก่

1.การบริหารงบประมาณปี 2567 175,000 ล้านบาท โดยในส่วนนี้ได้ออกงบกลางปี 122,000 ล้านบาท

2.การดำเนินการผ่านหน่วยงานภาครัฐ 172,300 ล้านบาท

และ 3.งบประมาณ ปี 2568 จำนวน 152,700 ล้านบาท

...