สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร "ครูผู้ช่วย" กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ ว.16 และ ว.17 รวมจำนวน 624 อัตรา เช็กเงื่อนไข อัตราเงินเดือน

มีรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ ว.16 (เขตทั่วไป) และ ว.17 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ระหว่างวันที่ 7-13 มิ.ย. 67

สำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ว.16 (เขตทั่วไป) คุณวุฒิระดับปริญญาตรี จำนวน 606 อัตรา 58 กลุ่มวิชา และ ว.17 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) คุณวุฒิระดับปริญญาตรี จำนวน 18 อัตรา 14 กลุ่มวิชา ซึ่งรับเงินเดือนในตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้

  1. ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 16,560 บาท
  2. ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 17,380 บาท
  3. ผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 17,380 บาท
  4. ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อัตราเงินเดือน 18,460 บาท

ซึ่งผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เพียง 1 กลุ่มวิชา และเลือกเขตที่สมัครได้เพียงเขตใดเขตหนึ่งเท่านั้น (ระหว่างเขตทั่วไปและในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้) และเมื่อรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือกต่อไป

...

โดยคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกนั้น ปัจจุบันต้องดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว 

ซึ่งบุคลากรดังกล่าวข้างต้นจะต้องจ้างด้วยเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัคร ทั้งนี้ การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอนให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่ ก.ค.ศ. รับรอง และได้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามสัญญาจ้าง 

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://vec.jobthaigov.com/ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ภาค ก และภาค ข ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2567

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทางเว็บไซต์กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2 ipa.vec.go.th หรือเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา www.vec.go.th หรือเว็บไซต์ vec.jobthaigov.com

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา