นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) เปิดเผยว่า กรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลว่า หากประชาชนเข้ารับการรักษาพยาบาลโรคโควิด-19 ในสถานพยาบาลเอกชนต้องจ่ายส่วนต่างของค่าห้องพัก ค่าห้องความดันลบ หรือค่ายาเพิ่มหากเกินวงเงินที่รัฐบาลกำหนด

ซึ่งกรม สบส.ขอชี้แจงว่า เป็นข้อมูลเท็จ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคโควิด-19 กำหนดให้ผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาล สามารถเข้ารับสิทธิการรักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิรักษาของตนเอง หรือสถานพยาบาลใดก็ได้ทั้งรัฐและเอกชน หรือแม้มิได้เป็นผู้ป่วยแต่หากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เข้าข่ายที่จะติดเชื้อโควิด-19 ก็เดินทางไปตรวจที่สถานพยาบาลใดก็ได้ หากแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยโรคโควิด-19 จะถูกส่งตัวรักษาตามกระบวนการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ยืนยันว่ากรณีเจ็บป่วยโควิด-19 สามารถเข้ารับการรักษาสถานพยาบาลเอกชนได้ โดยไม่ต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มเติม ยกเว้นการขอใช้สิทธิเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวก ให้เป็นสิทธิของผู้ป่วยหรือญาติที่จะทำความยินยอมตกลงกับสถานพยาบาล.