พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในพิธีประกาศ “ระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ” ว่า แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข เป็นเป้าหมายการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุที่ตนอยากเห็น เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่ต้องร่วมกันทำให้ผู้สูงอายุมีคุณค่าและมีความสุข สังคมผู้สูงอายุส่งผลกระทบในหลายเรื่อง โดยเฉพาะวัยแรงงานที่ต้องแบกภาระมากขึ้น เนื่องจากขณะนี้เด็กเกิดน้อยลง ผู้สูงอายุมากขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ ระบุในอีก 15 ปีข้างหน้าจะมีการใช้งบประมาณดูแลสุขภาพผู้สูงอายุมากขึ้นถึง 1.4-1.8 ล้านล้านบาท เห็นได้ชัดเพียง 3-4 ปีที่ผ่านมา เราใช้งบประมาณดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะเบี้ยผู้สูงอายุที่เพิ่มสัดส่วนมากขึ้น หากไม่ได้เตรียมการวางแผนรอบคอบรองรับจะส่งผลให้เกิดปัญหา ทั้งมิติสังคมและเศรษฐกิจ

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวด้วยว่า เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ โดยบูรณาการความร่วมมือ 6 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สาธารณสุข มหาดไทย แรงงาน วิทยาศาสตร์ฯ และ ศึกษาธิการ ภายใต้การขับเคลื่อน 2 มาตรการหลัก 10 มาตรการย่อย ได้แก่ มาตรการหลักที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนทุกวัย ประกอบด้วย 6 มาตรการย่อย อาทิ การสร้างระบบคุ้มครองและสวัสดิการผู้สูงอายุ การส่งเสริมการมีงานทำและการสร้างรายได้ การปรับสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยกับผู้สูงอายุ เป็นต้น และมาตรการหลักที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถสู่การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประกอบด้วย 4 มาตรการย่อย อาทิ ยกระดับความร่วมมือเสริมสร้างพลังสังคมสูงอายุ การปรับเปลี่ยนกฎหมาย เป็นต้น ที่สำคัญปัจจัยสู่ความสำเร็จคือ การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างชุมชนเข้มแข็ง.

...