นายประสิทธิ์ เกิดโต รอง ผอ.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงข่าว “โครงการขายผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์เงินผ่อนปลอดดอกเบี้ยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ” ว่า อ.อ.ป.จัดทำ “โครงการขายผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์เงินผ่อนปลอดดอกเบี้ยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ” โดยคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น และลูกจ้างประจำ

ซึ่งการซื้อและผ่อนชำระ อ.อ.ป.ให้สิทธิ์ในการซื้อโดยไม่จำกัดวงเงิน ในการนี้ อ.อ.ป. ได้กำหนดระยะเวลาผ่อน 10 เดือนปลอดดอกเบี้ย โดยอายุผู้ซื้อต้องไม่เกิน 59 ปี ยกเว้นข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี สามารถใช้อายุก่อนเกษียณ 1 ปี หลักฐานการขอซื้อ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ สำเนาสลิปเงินเดือนเดือนสุดท้ายก่อนวันยื่นกู้ แบบฟอร์มขอซื้อผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์เงินผ่อนปลอดดอกเบี้ยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ค้ำประกันและหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ขณะนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สำนักปลัดบัญชีกองทัพบก และกรมจเรทหารบก.