นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) กล่าวว่า ศมส.ร่วมกับสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ (EFEO) และกรมศิลปากร จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “งานวิจัยในย่างก้าว (work in progress)”

ซึ่งเปิดโอกาสให้กับนักวิชาการไทยและฝรั่งเศสที่มีโครงการวิจัยในสาขาประวัติศาสตร์ โบราณคดีจารึกศึกษาและชาติพันธุ์วิทยาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของข้อมูลใหม่ๆ รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือร่วมกัน โดยเฉพาะการวิจัยในกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศและกลุ่มชาติพันธุ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน

โดย ศมส.ต้องการศึกษาข้อมูล เชิงลึก เพื่อนำมาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ การอพยพตั้งถิ่นฐานของประชากร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาฐานข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์ระดับประเทศ เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ในการยกระดับการดูแลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะที่การศึกษาวิจัยด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีนั้นได้มีการลงนามความร่วมมือที่จะจัดทำเป็นคลังข้อมูลองค์ความรู้ และเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือ เอกสาร ฐานข้อมูลออนไลน์ด้วยเช่นกัน.