สกอ. เปิด รายชื่อหลักสูตรที่ผ่าน-ไม่ผ่าน ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดทั้ง ป.ตรี โท และเอก ติดต่อกันเป็น 2 ปี จำนวน 182 หลักสูตร โดย ม.รามคำแหง มรภ.เชียงราย นำโด่ง ....

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2561 นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้เผย มติคณะกรรมการอุดมศึกษา ให้ประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจากการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน IQA เฉพาะในองค์ประกอบที่ 1 เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน (ปีการศึกษา 2558 และ 2559) โดยมีหลักสูตรที่ไม่ผ่านการกำกับมาตรฐานหลักสูตร ติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี จำนวน 182 หลักสูตร แยกเป็น หลักสูตรปริญญาตรี 68 หลักสูตร ปริญญาโท 89 หลักสูตร ปริญญาเอก 24 หลักสูตร และประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) 1 หลักสูตร

...


สำหรับรายชื่อหลักสูตรที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน ประกอบด้วย สามารถตรวจสอบ รายละเอียดของรายชื่อ หลักสูตรที่ไม่ผ่านมาตรฐานได้ที่นี่