12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันมหามงคลสำหรับปวงชนชาวไทย พสกนิกรทั้งหลายจึงพร้อมใจน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม โดยเฉพาะปีนี้ เนื่องด้วยเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี นาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา หลายกระทรวงหลายภาคส่วนจึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย หนึ่งในนั้นคือ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลาก หลายทางชีวภาพของประเทศ มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนเป็นที่ประจักษ์ชัดในดวงใจของปวงชนชาวไทยและสาธารณชนนานาประเทศ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 พ.ย.2553 ถวายพระราชสมัญญา “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” แด่ สมเด็จพระพันปีหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ.2010

ดังนั้น ในโอกาสมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จึงจัด “กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2565” ระหว่างวันที่ 10 ส.ค.-31 ธ.ค.2565 ณ สวนพฤกษ ศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียง ใหม่ ซึ่งเป็นสวนที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อในพระนาม

“สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ ซึ่งเป็นสวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของประเทศ เป็นสถานที่ที่สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงให้ความสำคัญ โดยในปี 2537 องค์การสวนพฤกษ ศาสตร์ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระพันปีหลวงให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์ในจังหวัดเชียงใหม่ว่า “สวนพฤกษ ศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์” ที่ผ่านมาในช่วงปี 2539–2549 พระองค์ท่านได้เสด็จเยือนสวนพฤกษ ศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ 9 ครั้ง เพื่อตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการดำเนินงานของสวนพฤกษ ศาสตร์ฯ และปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม ทส.จึงได้เลือกสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯในครั้งนี้

ล่าสุด เมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา The ArbNet Arboretum Accreditation Program หรือ ArbNet องค์กรระดับนานาชาติได้ยกระดับมาตรฐานให้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ขึ้นสู่การเป็นสวนพฤกษศาสตร์มืออาชีพ ระดับสูงสุด เพราะเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์พันธุ์ไม้นอกถิ่น จำนวนมากกว่า 33,000 ต้น จาก 4,017 ชนิด โดยเน้นพืชวงศ์กล้วยไม้ ขิง–ข่า พืชสมุนไพร และพืชหายากใกล้สูญพันธุ์ของไทยเป็นหลัก ในส่วนของสวนรุกขชาติมีการจัดปลูกไม้ต้นมากกว่า 590 ชนิด โดยวงศ์ที่มีความโดดเด่น ได้แก่ วงศ์ถั่ว (Fabaceae), วงศ์ยาง (Dipterocarpaceae), วงศ์กระดังงา (Annonaceae), วงศ์ไทร (Moraceae) และวงศ์จำปี–จำปา (Magno liaceae) เป็นต้น” นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.กล่าวถึงกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลฯ ตลอดพระราชกรณีกิจของ สมเด็จพระพันปีหลวง ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ทรงเน้นคุณค่าและความสำคัญของธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นแหล่งของความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การอนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์ และการคุ้มครองระบบนิเวศด้วยการดำเนินการของโครงการต่างๆอันเนื่องมาจากพระราชดำริดังกล่าว เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์โดยพื้นฐานกับน้ำ ป่า สัตว์ และพืช

น้ำ เปรียบเสมือน “ชีวิต” ของทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ และคน ป่า เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งอาหาร คลังยารักษาโรค กอปรด้วยสมุนไพรต่างๆ และเป็นแหล่งอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชและสัตว์ป่า พืชและสัตว์ ทรงมีพระราชดำริส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้พืชพรรณและสัตว์ป่ายังคงอยู่เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของป่าและระบบนิเวศของประเทศ

“กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง ระหว่างวันที่ 10 ส.ค.–31 ธ.ค.2565 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จะสะท้อนพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงเกี่ยวกับการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพทั้งหมด พร้อมจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา บรมราชินีนาถ พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการปรับปรุงเส้นทางตามรอยเสด็จพระราช ดำเนินในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ โดยการพัฒนาเส้นทางวงศ์ปาล์ม ขิงข่า เฟิน และพื้นที่เชื่อมต่อระยะทาง 1.3 กิโลเมตร รวมถึงจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจการเสด็จพระราชดำเนิน มาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ และการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้ในเส้นทางเดินตามรอยเสด็จพระราชดำเนิน เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ามาเยี่ยมชมได้เกิดความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช” รมว.ทส.กล่าว

นี่คือโอกาสสำคัญในวาระมหามงคลที่ทุกคนจะได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจตลอดหลายทศวรรษของ สมเด็จพระพันปีหลวงแห่งปวงไทย ที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลาก หลายทางชีวภาพ

ทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่เยาวชนและประชาชน และร่วมฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศของประเทศ ไทยให้อุดมสมบูรณ์

ด้วยสายธารแห่งพระเมตตาที่พระองค์มีต่อพสกนิกรและประเทศชาติผ่านพระราชกรณียกิจโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม