วันที่20-28ก.ค.2561 ถวายแด่รัชกาลที่10 มีคณะสงฆ์ร่วมสวด ‘นวัคคหายุสมธัมม์’ 

กรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์ จัดยิ่งใหญ่ สมโภชพระบรมสารีริกธาตุ-พระบรมธาตุเจดีย์-พระพุทธรูปสำคัญ พร้อมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ “นวัคคหายุสมธัมม์” 77 จังหวัด ทั่วประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 20-28 ก.ค.นี้

ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เมื่อวันที่ 13 พ.ค.กรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)จัดการอบรมผู้สืบทอดพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อและประเพณีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเครือข่ายทางศาสนา อนุศาสนาจารย์ โดยนายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดี ศน. กล่าวว่า ศน.ได้เชิญผู้อำนวยการกองพระราชพิธีมาให้ความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติราชสำนัก แนวทางการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมถึงแบบแผนปฏิบัติ สำหรับศาสนพิธีของทุกศาสนา เพื่อให้มีขั้นตอนการดำเนินงานที่ถูกต้อง

นายมานัสกล่าวอีกว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการจัดพิธีการต่างๆของประชาชนให้เป็นไปอย่างทั่วถึง ทั้งการขอพระราชทานน้ำสรงพระบรมธาตุเจดีย์ รอยพระพุทธบาท ผ้าพระกฐิน ตลอดจนการจัดพิธีเกี่ยวกับการพระราชทานเพลิงศพ ซึ่งขณะนี้ วธ.ได้มอบหมายให้กรมการศาสนาเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้าน ทั้งในส่วนของการจัดสรรอัตรากำลังบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน และจัดส่งเข้าอบรมขั้นตอนต่างๆของศาสนพิธี และพิธีการ ซึ่งข้าราชการที่จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน ศน.จะเผยแพร่ความรู้ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และครู เป็นผู้สืบทอดพิธีการต่างๆเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วย

อธิบดี ศน.กล่าวต่อไปว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ศน.ได้กำหนดจัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เจริญพระพุทธมนต์ รวมทั้งให้จัดพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ พระบรมธาตุเจดีย์ และพระพุทธรูปสำคัญ อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ระหว่างวันที่ 20-28 กรกฎาคม 2561 โดยมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบประสานงานระดับจังหวัด และคณะสงฆ์ เพื่อคัดเลือกวัดที่เหมาะสมและมีความพร้อม จังหวัดละ 1 แห่ง รวม 77 จังหวัดทั่วประเทศ ส่วนกลางจัดที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ขณะที่ศาสนาอื่นๆ ทั้งคริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ จะประสานงานกับผู้นำศาสนา ในการจัดกิจกรรมในศาสนสถานต่างๆ ตามศาสนบัญญัติของศาสนานั้นๆ พร้อมทั้งเชิญชวนศาสนิกชนทุกศาสนามาร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

“บทนวัคคหายุสมธัมม์ แปลว่า ธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์เก้า หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ บทดังกล่าวนี้จะใช้ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเท่านั้น บทนวัคคหายุสมธัมม์นั้น เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สา ปุสฺสเทโว) พระองค์ที่ 9 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ได้ถือกำเนิดที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ทาง ศน.จัดพิธีดังกล่าวที่วัดแห่งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลโดยพร้อม เพรียงกันทั่วประเทศ นอกจากนี้ ศน.ยังได้มอบหนังสือศาสนพิธีและมารยาทไทยให้แก่ผู้สืบทอดพิธีกรรมทั่วประเทศ ในหนังสือดังกล่าวจะมีวิธีการตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ การจัดโต๊ะหมู่บูชาในการจัดราชพิธี รัฐพิธีอย่างถูกต้อง ส่วนศาสนพิธีของท้องถิ่นนั้น ผมเน้นย้ำว่า จะต้องให้ท้องถิ่นยึดถือจารีตประเพณีที่ปฏิบัติมา ไม่ควรนำวัฒนธรรมอื่นไปเจือปนให้ผิดเพี้ยน ยกเว้นราชพิธี และรัฐพิธีเท่านั้น ที่ต้องปฏิบัติให้เหมาะสมตรงกันทั่วประเทศ” นายมานัสกล่าว