คสช.ประกาศฉบับที่ 62

คำสั่ง คสช. ออกประกาศ ฉบับที่ 62/2557

เรื่อง ให้ข้าราชการมาปฎิบัติหน้าที่ โดยมีคำสั่ง ให้ นายสุวิจักขณ์  นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ มาปฎิบัติหน้าที่  ที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และให้ รองเลขาธิการสภาฯที่มีอาวุโสสูงสุด ปฎิบัติหน้าที่แทน นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อัยการสูงสุด มาปฎิบัติหน้าที่ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และให้นายตระกูล วินิจนัยภาค รองอัยการสูงสุด รักษาราชการแทน นายสุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ หรือ ไอซีที มาประจำสำนักปลัดสำนักนายกฯ และให้ นางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการ ก.ICT  รักษาราชการแทน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ 11 มิถุนายน พุทธศักราช 2557
พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ