ดูให้ชัดอีกรอบ! โฉมหน้า 200 สว.ชุดใหม่ หลัง กกต.รับรองเป็นทางการ พร้อมบัญชีสำรอง 99 คนแล้ว เลขากกต. แถลง 1 คน กลุ่ม 18 เจอใบส้มชั่วคราว เลื่อนลำดับคนที่ 11 ขึ้นมาแทน

วันที่ 10 ก.ค. 2567 ผู้สื่อข่าวมีรายงานว่า ในช่วงบ่ายที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติประกาศรับรองสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ทั้ง 200 คน และ บัญชีสำรองอีก 99 คนแล้ว 

ทั้งนี้ นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวในการแถลงข่าวว่า กลุ่ม 18 สื่อมวลชนฯ ถูกระงับสิทธิชั่วคราว 1 คน เหลือสำรอง 4 คน และมีกำหนดให้ สว.ที่ได้รับการการประกาศรายชื่อรับรองแล้ว มารับหนังสือรับรองจาก กกต. ไปยื่นต่อรัฐสภา ในวันที่ 11-12 ก.ค.นี้

อย่างไรก็ตาม รายงานข่าวว่า ผู้ที่ได้ใบส้ม คือ น.ส.คอดียะฮ์ ทรงงาม ผู้ที่ระบุว่ามีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า และ ทำหน้าที่โฆษกเสียงตามสายในชุมชน ส่วนผู้ที่เลื่อนลำดับขึ้นมาแทน คืด ว่าที่ พ.ต.กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์

200 รายชื่อ ว่าที่ สว. 2567

สำหรับรายชื่อว่าที่ สว. ชุดใหม่ ทั้ง 20 กลุ่ม มีดังนี้

...

กลุ่ม 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง

1.พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ 

2.นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี 

3.นายมงคล สุระสัจจะ 

4.นายธวัช สุระบาล 

5.นายวร หินดี 

6.พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา 

7.พล.ท.สุกิจ ทั่งทอง 

8.นายอภิชาติ งามกมล 

9.พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร 

10.นายอภินันท์ เผือกผ่อง 

กลุ่ม 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

1.พล.ต.ท.บุญจันทร์ นวลสาย 

2.พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร 

3.นายเศก จุลเกษร 

4.นายสืบศักดิ์ แววแก้ว 

5.พล.ต.ต.สุนทร ขวัญเพ็ชร 

6.พ.ต.ท.สุริยา บาราสัน 

7.นายบุญส่ง น้อยโสภณ 

8.นายฉลอง ทองนะ 

9.พล.ต.ต.อังกร คล้ายคลึง 

10.พล.ต.ท.วันไชย เอกพรพิชญ์ 

กลุ่ม 3 กลุ่มการศึกษา

1.นายอัษฎางค์ แสวงการ 

2.นายสมทบ ถีระพันธ์ 

3.นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว 

4.นายสุเทพ สังข์วิเศษ 

5.นายโสภณ ผาสุข 

6.นายสามารถ รังสรรค์ 

7.นายนิฟาริด ระเด่นอาหมัด 

8.นายสุทิน แก้วพนา 

9.นายปริญญา วงษ์เชิดขวัญ

10.นายกมล รอดคล้าย 

กลุ่ม 4 กลุ่มการสาธารณสุข

1.นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล 

2.นายสมบูรณ์ หนูนวล 

3.นายบุญชอบ สระสมทรัพย์ 

4.นางนงลักษณ์ ก้านเขียว 

5.นายฤชุ แก้วลาย 

6.นางเพลินจิต ขันแก้ว 

7.นายวันชัย แข็งการเขตร 

8.นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ 

9.น.ส.วิธาวีร์ ประทุมสวัสดิ์ 

10.นายวีระพันธ์ สุวรรณนามัย 

กลุ่ม 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก

1.นายสมศักดิ์ จันทร์แก้ว 

2.น.ส.อมร ศรีบุญนาค 

3.นางปวีณา สาระรัมย์ 

4.นายสมชาย นุ่มพูล 

5.นายพิมาย คงทัน 

6.นายสาลี สิงห์คำ 

7.นายเดชา นุตาลัย 

8.นางกัลยา ใหญ่ประสาน 

9.น.ส.นิชาภา สุวรรณนาค 

10.นายชูชาติ อินสว่าง 

กลุ่ม 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง

1.นายเตชสิทธิ์ ชูแก้ว 

2.นายวิรัตน์ ธรรมบำรุง 

3.น.ส.มาเรีย เผ่าประทาน 

4.นายยะโก๊ป หีมละ 

5.นายนิสิทธิ์ ปนกลิ่น 

6.นายจรุณ กลิ่นตลบ 

7.นายธนกร ถาวรชินโชติ 

8.นายโชติชัย บัวดิษ 

9.นายอิสระ บุญสองชั้น 

10.นายเศรณี อนิลบล 

กลุ่ม 7 กลุ่มลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน ที่ไม่ใช่ราชการ

1.นายชินโชติ แสงสังข์

2.น.ส.เข็มรัตน์ สุรเมธีมาณพ 

3.น.ส.วิภาพร ทองโสด 

4.นายประกาสิทธิ์ พลซา 

5.นายจตุพร เรียงเงิน 

6.นางสมพร วรรณชาติ 

7.นายชวภณ วัธนเวคิน 

8.นายแล ดิลกวิทยรัตน์ 

9.นายปิยพัฒน์ สุภาวรรณ 

10.นายอมรศักดิ์ กิจธนานันท์ 

กลุ่ม 8 กลุ่มอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน

1.นายจิระศักดิ์ ชูความดี 

2.นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 

3.นายสัมพันธ์ ชัยวิเศษจินดา 

4.นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม 

5.นายนิรัตน์ อยู่ภักดี 

6.นายอภิชา เศรษฐวราธร 

7.นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ 

8.นายนพดล อินนา 

9.นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ 

10.นายปฏิมา จีระแพทย์ 

กลุ่ม 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

1.นายนิพนธ์ เอกวานิช 

2.นางวรรษมนต์ คุณแสน 

3.นายพิชาญ พรศิริประทาน 

4.นางสุมิตรา จารุกำเนิดกนก 

5.นางสมศรี อุรามา 

6.นางเบ็ญจมาศ อภัยทอง 

7.นายชัยธัช เพราะสุนทร 

8.น.ส.มณีรัฐ เขมะวงค์ 

9.น.ส.ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย 

10.นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร 

กลุ่ม 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกลุ่มที่ 9

1.นายโสภณ มะโนมะยา

2.นายรูจิภาส มีกุศล 

3.พ.ต.ท.สง่า ส่งมหาชัย 

4.นางแดง กองมา 

5.นายสมพาน พละศักดิ์ 

6.นายสุนทร เชาว์กิจค้า 

7.นายนิคม มากรุ่งแจ้ง 

8.นายสหพันธ์ รุ่งโรจนพณิชย์ 

9.นายนิทัศน์ อารีย์วงศ์สกุล 

10.นายมังกร ศรีเจริญกูล


กลุ่ม 11 กลุ่มท่องเที่ยว โรงแรม

1.นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร 

2.นายกัมพล สุภาแพ่ง 

3.นายพิศจน์ รัตนวงศ์ 

4.น.ส.ภาวนา ว่องอมรนิธิ 

5.นายอัครวินท์ ขำขุด 

6.นายสุวิทย์ ขาวดี 

7.นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ 

8.นายณภพ ลายวิเศษกุล 

9.นางประทุม วงศ์สวัสดิ์ 

10.นายกมล สุขคะสมบัติ

กลุ่ม 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม

1.นางวราภัสร์ ไพพรรณรัตน์ 

2.นางธารนี ปรีดาสันติ์ 

3.นางรจนา เพิ่มพูล 

4.น.ส.ปุณณภา จินดาพงษ์ 

5.นายพละวัต ตันศิริ 

6.นายณรงค์ จิตราช 

7.นายวีรยุทธ สร้อยทอง 

8.นายธนชัย แซ่จึง 

9.นายพงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต 

10.น.ส.ตวงคุณ ทรงธรรมวัฒน์ 

กลุ่ม 13 กลุ่มอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารการพัฒนานวัตกรรม

1.นายสรชาติ วิชย สุวรรณพรหม 

2.นายพรเพิ่ม ทองศรี 

3.นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ 

4.นายกัมพล ทองชิว 

5.นายสุพัตรชัย เตียวเจริญโสภา 

6.นายขวัญชัย แสนหิรัณย์ 

7.นายนพดล พริ้งสกุล 

8.นายชาญวิศว์ บรรจงการ 

9.นายมานะ มหาสุวีระชัย 

10.น.ต.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ ร.น. 

กลุ่ม 14 กลุ่มสตรี

1.นางมยุรี โพธิแสน 

2.นางเจียระนัย ตั้งกีรติ 

3.น.ส.จารุณี ฤกษ์ปราณี 

4.น.ส.อัจฉรพรรณ หอมรส 

5.นางอจลา ณ ระนอง 

6.นางจุฑารัตน์ นิลเปรม 

7.นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ 

8.พ.อ.หญิง ธณตศกร บุราคม 

9.นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย 

10.นางวาสนา ยศสอน 

กลุ่ม 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น

1.นายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ 

2.นายกิตติพันธ์ อนันตกุลจิรโชติ 

3.นายประเทือง มนตรี 

4.นายนิเวศ พันธ์เจริญวรกุล 

5.นายสมดุลย์ บุญไชย 

6.นายสมหมาย ศรีจันทร์ 

7.นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ 

8.นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา 

9.นายธนภัทร ตวงวิไล 

10.นายศรายุทธ ยิ้มยวน 

กลุ่ม 16 กลุ่มศิลปะ ดนตรี บันเทิง กีฬา

1.นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กูล 

2.นายสวิช จำปานนท์ 

3.นายนฤพล สุคนธชาติ 

4.นายพิบูลย์อัฑฒ์ หฤหรรษ์ปราการ 

5.นายวิเชียร ชัยสถาพร 

6.นายปราณีต เกรัมย์ 

7.น.ส.รัชนีกร ทองทิพย์ 

8.นายอะมัด อายุเคน 

9.นายชวพล วัฒนพรมงคล 

10.นางเอมอร ศรีกงพาน 

กลุ่ม 17 กลุ่มประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์

1.นายนิรุตติ สุทธินนท์ 

2.นางประไม หอมเทียม 

3.นายชาญชัย ไชยพิศ 

4.นายสากล ภูลศิริกุล 

5.นายภาณุพงษ์ เต็งวงษ์วัฒนะ 

6.น.ส.สายฝน กองแก้ว 

7.นายศุภโชค ศาลากิจ 

8.นายประภาส ปั่นตบแต่ง 

9.นางอังคณา นีละไพจิตร 

10.นายประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล 

กลุ่ม 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม

1.นายสุทนต์ กล้าการขาย 

2.นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล 

3.นายสุพรรณ์ ศรชัย 

4.นายศุภชัย กิตติภูติกุล

5.นางอารีย์ บรรจงธุระการ 

6.นายจำลอง อนันตสุข 

7.นายชิบ จิตนิยม 

8.น.ส.นันทนา นันทวโรภาส

9.นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย 

10.ว่าที่ พ.ต.กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์

กลุ่ม 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

1.น.ส.เกศกมล เปลี่ยนสมัย 

2.นายขจรศักดิ์ ศรีวิราช 

3.นายสิทธิกร ธงยศ 

4.นายโชคชัย กิตติธเนศวร 

5.นายกิติศักดิ์ หมื่นศรี 

6.นายเอนก วีระพจนานันท์ 

7.นายสมชาย เล่งหลัก 

8.น.ส.นวลนิจ หงษ์วิวัฒน์ 

9.นายพรชัย วิทยเลิศพันธุ์ 

10.นายสุนทร พฤกษพิพัฒน์ 


กลุ่ม 20 กลุ่มอื่นๆ

1.พล.ต.ท.ยุทธนา ไทยภักดี 

2. นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ 

3.นายอลงกต วรกี 

4. นายณัฐกิตติ์ หนูรอด 

5.นายภมร เชาว์ศิริกุล 

6.พ.ต.อ.กอบ อัจนากิตติ 

7.นายซูชีพ เอื้อการณ์

8.นายวราวุธ ตีระนันทน์ 

9.นางวลีรักษ์ พัชระเมธาพัฒน์ 

10.นายเอกชัย เรืองรัตน์