ประชุมสภา พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2568 จำนวน 3.7 ล้านล้าน วันแรกเริ่มแล้ว “เศรษฐา” แจงยิบ ย้ำใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด ยัน ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ได้ใช้ปีนี้ 

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ที่อาคารรัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 2 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 3,752,700 ล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 272,700 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 โดยวงเงินงบประมาณดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อีกทั้งมีส่วนที่น่าสนใจคืองบกลางที่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ วงเงิน 152,700 ล้านบาท ที่รัฐบาลจะนำไปดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ขณะที่วันนี้เป็นวันแรกที่จะเข้าสู่วาระการพิจารณาและเปิดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ได้อภิปรายตลอดทั้ง 3 วัน คือตั้งแต่ที่ 19-21 มิถุนายน 2567 ซึ่งวันสุดท้ายจะมีการลงมติในวาระแรกหรือขั้นรับหลักการ

...

เมื่อเวลา 09.30 น. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เรียก สส.ลงชื่อและเข้าห้อง ก่อนกล่าวเปิดการประชุมเมื่อมีสมาชิกลงชื่อ 253 คน โดยถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ สส.เลย พรรคเพื่อไทย ในฐานะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กรอบว่า จะใช้เวลาประชุม 3 วัน เริ่ม 09.00-22.00 น. 2 วันแรก 13 ชั่วโมง วันสุดท้าย 15 ชั่วโมง จบไม่เกิน 24.00 น. ของวันที่ 21 มิถุนายน 2567 รัฐบาลและฝ่ายค้าน ฝ่ายละ 20 ชั่วโมง คือประธาน 1 ชั่วโมง ด้าน นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวเสริมว่า เวลาในส่วนของประธานนั้นไม่จำกัด ส่วนเวลาแต่ละฝ่ายตามที่ตกลงตามกรอบที่วิปรัฐบาลกล่าว และถ้าบริหารเวลาได้ดีวันสุดท้ายอาจจะได้ลงมติเร็วขึ้น ต่อมาประธานกล่าวเข้าสู่วาระการพิจารณาเรื่องด่วน ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2568 

จากนั้นเวลา 09.39 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นำกล่าวถึงหลักการและเหตุผลของร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2568 ว่า ปีนี้ไม่มีการตั้งงบประมาณเพื่อชดใช้เงินคงคลัง และเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากปี 2567 เพื่อมุ่งให้เศรษฐกิจไทยโตอย่างเต็มศักยภาพ โดยคำนึงภาวะความสอดคล้องภาวะเศรษฐกิจ รัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นรูปธรรม โดยนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตจะถึงมือประชาชนในปีนี้ ก่อเกิดการจับจ่ายใช้สอย และหมุนกลับมาเป็นเงินภาษีภาครัฐ

พร้อมกล่าวต่อไปถึง 8 วิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND โดยต้องต่อยอดจุดแข็งของประเทศ ที่รัฐบาลจะคอยสนับสนุน ความเป็นกลางทางรัฐศาสตร์จะทำให้ไทยเหมาะสมจะเป็นศูนย์กลางในหลายอุตสาหกรรม ขณะที่ปี 2567 มีเป้าหมายนักท่องเที่ยวเข้าไทยมากกว่า 36.7 ล้านคน และจะทำปี 2568 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ของไทยด้วย จึงจำเป็นต้องมีการขยายการเดินทางทางอากาศ โดยขยายโครงข่ายสนามบินทั่วประเทศ และรวมถึงการขนส่งทางรถ เรือ และราง อีกทั้งยังกล่าวไปถึงปัญหาหนี้สิน ความจำเป็นของนโยบายงบขาดดุล การจัดเก็บรายได้ หนี้สาธารณะคงค้าง เงินคงคลัง ขณะที่เงินสำรองระหว่างประเทศยังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งมาก นอกจากนี้ ยังได้กล่าวต่อถึงยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ 

ก่อนสรุปในช่วงท้ายว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 3,752,700 ล้านบาท มีที่มาจากรายได้ที่คาดว่าจะเก็บรายได้จำนวน 2,887,000 ล้านบาท และเป็นการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 865,700 ล้านบาท แม้ว่างบประมาณปีนี้จะมีขาดดุลเพิ่มขึ้น แต่รัฐบาลได้จัดสรรรายจ่ายลงทุนไว้ 908,224 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 27.9 เป็นอัตราที่สูงที่สุดในรอบ 17 ปีที่ผ่านมา 

“การบริหารงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดนี้ จะเป็นการใช้จ่ายเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลจะดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ ใช้จ่ายเงินภาษีของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด กระตุ้นเศรษฐกิจให้เม็ดเงินไหลเข้าสู่ประชาชนและภาคธุรกิจ สร้างการเจริญเติบโตให้กับประเทศ พัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามกฎหมาย”

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้นายกรัฐมนตรีจะให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมว่าหายดีจากโควิด-19 แล้ว แต่ในระหว่างการชี้แจงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2568 พบว่า มีการกระแอมหลายครั้งเนื่องจากเสียงแหบ ซึ่งเมื่อนายกรัฐมนตรีชี้แจงจบในเวลา 10.59 น. โดยใช้เวลาไป 1 ชั่วโมง 20 นาที จึงเข้าสู่การอภิปรายของ นายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โดยจะใช้เวลาอภิปรายเปิด 20 นาที แล้วจึงต่อด้วยการอภิปรายของ สส. ต่อไป.