“เกณิกา” เผย ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ เร่งเตรียมความพร้อมจัด 2 โครงการเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำผู้บริหารและข้าราชการกระทรวง ประชุมติดตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งรัฐบาลได้เลือกโครงการขนาดใหญ่จากการเสนอโครงการของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ในนามรัฐบาล จำนวน 10 โครงการ ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 2 โครงการ ได้แก่ 

1. โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นโครงการที่รวมพลังจิตอาสาทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกป่า และบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อคืนธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ คืนอากาศสะอาดให้กับประชาชน โดยมอบหมายให้กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักดำเนินการ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง

2. โครงการแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 72 แห่ง เฉลิมพระเกียรติฯ ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ซึ่งเป็นการขยายผลต่อยอดจากโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศ ให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี

“เพื่อให้การดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ในนามรัฐบาล ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พล.ต.อ.พัชรวาท จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างพร้อมเพรียง โดยขอเชิญชวนประชาชนและภาคเอกชน ร่วมกันแสดงถึงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

...