ครม.วันนี้ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง 2 ราย “ดุสิต เมนะพันธุ์” เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ “สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา” นั่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติและเห็นชอบ การแต่งตั้ง ดังนี้

1. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการต่างประเทศ) ครม. มีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เสนอการแต่งตั้ง นายดุสิต เมนะพันธุ์ เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

2. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง) ครม. มีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอการแต่งตั้ง นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง [ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล)] โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป.