สำนักงานสถิติแห่งชาติ แถลงผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำงานของรัฐบาลรอบ 6 เดือน ภาพรวมพอใจ มากถึงมากที่สุด และนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ครองใจประชาชนเป็นอันดับ 1 เชื่อมั่นแก้ปัญหาประเทศ

วันที่ 2 มิถุนายน 2567 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวเกี่ยวกับผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ.2567 (ในการบริหารงานครบ 6 เดือน) โดย ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ภาพรวมประชาชนถึงร้อยละ 44.3 พึงพอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลในระดับมากถึงมากที่สุด และนโยบายที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ซึ่งพึงพอใจมากถึงร้อยละ 68.4

ทั้งนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ขอบคุณความคิดเห็นของประชาชนทุกคนที่ติดตามการทำงานของรัฐบาล โดยรัฐบาลพร้อมจะนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ นำมาปรับปรุงการทำงาน และขอบคุณความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อรัฐบาล พร้อมจะทำงานต่อไปด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้ประชาชนมั่นใจและนำเสนอนโยบายที่ดี ตอบโจทย์ พัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น 

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยต่อไปว่า การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนี้ ดำเนินการเก็บรวบรวมจากประชาชนที่มีมีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ตัวอย่างจากทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 6,970 ราย ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2567 ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ต่อการติดตามรับรู้ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล ประชาชนร้อยละ 83.9 ติดตามรับรู้ข้อมูลของรัฐบาลโดยระบุแหล่งข้อมูลที่ติดตาม ดังนี้ โทรทัศน์ ร้อยละ 69.6 รองลงมาเป็นเฟซบุ๊ก ร้อยละ 46.2

2. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการดำเนินงานของรัฐบาล ประชาชนร้อยละ 44.3 มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลในระดับมากถึงมากที่สุด ปานกลาง ร้อยละ 39.6 และน้อยถึงน้อยที่สุด ร้อยละ 14.1 

...

3. นโยบาย/มาตรการ/โครงการที่ประชาชนพึงพอใจ นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ประชาชนมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดที่ ร้อยละ 68.4 รองลงมาคือมาตรการพักหนี้เกษตรกร ร้อยละ 38.9 มาตรการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ร้อยละ 33.1 (หมายเหตุตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ)

4. ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาของประเทศ ประชาชนร้อยละ 41.9 มีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศในระดับมากถึงมากที่สุด และในระดับปานกลาง ที่ร้อยละ 39.6 

5. ความต้องการให้รัฐบาลดำเนินการเร่งด่วน โดยเรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลดำเนินการเร่งด่วนเป็นอันดับแรก ได้แก่ การควบคุมราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค ร้อยละ 75.3 รองลงมา มาตรการลดค่าไฟ ร้อยละ 46.6

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังระบุด้วยว่า ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันสอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำงานของรัฐบาล เพื่อที่รัฐบาลจะได้ประเมิน พิจารณาแนวทางการทำงานที่เหมาะสม เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและเหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

“นายกรัฐมนตรีมุ่งมั่นการทำงานด้วยความตั้งใจ เข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนและความหวังที่ประชาชนทุกคนมีต่อรัฐบาล พร้อมจะทำงานให้ดีที่สุด เพื่อให้ประชาชนมั่นใจ เชื่อมั่นว่ารัฐบาลพร้อมที่จะทำเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคน”.