รองโฆษกรัฐบาล เผย ข่าวดี สำหรับแรงงานอิสระ กรมการจัดหางาน ขยายเวลากู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ถึงวันที่ 31 พ.ค. 67 ดอกเบี้ย 0% นาน 24 เดือน ขอยื่นกู้ได้ ที่สำนักงานจัดหางานทั่วประเทศ


วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน ส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะแรงงานอิสระให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ กรมการจัดหางานขยายระยะเวลาการยื่นคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพิ่มอีก 1 เดือน จากวันที่ 30 เมษายน 2567 เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยลดอัตราดอกเบี้ยกองทุนจากร้อยละ 3 ต่อปี เป็น 0% นาน 24 เดือน มีเงื่อนไขคือผู้รับงานไปทำที่บ้านที่กู้เงินไปแล้ว ต้องชำระหนี้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนดในงวดที่ 1-12  

สำหรับคุณสมบัติผู้มีสิทธิกู้กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน จะต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน มีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้าน หรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่เป็นผู้ถูกดำเนินคดีหรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุน โดยวงเงินกู้สำหรับบุคคล ต้องมีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 2 ปี ส่วนกรณีกลุ่มบุคคล ต้องมีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท วงเงินกู้สูงสุด 300,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 5 ปี (เฉพาะกู้วงเงิน 300,000 บาท ต้องมีสมาชิก 6 คนขึ้นไป)

...

“ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นกู้ได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดในท้องที่ ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน หรือที่กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน โทร. 02 245 1317 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน และสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” นายคารม กล่าว