"สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย" เข้าพบ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน พร้อมหารือแนวทางการนำเข้าแรงงานก่อสร้างกึ่งทักษะจาก "กัมพูชา" เพื่อลดปัญหาขาดแคลน และมีทักษะไม่สอดคล้องกับงาน

วันที่ 26 มี.ค. 67 นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย, นางสิริวัน ร่มฉัตรทอง เลขาธิการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย, นางสาวนุจรี ยิ่งสิทธิสวัสดิ์ กรรมการ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย และคณะ เข้าพบ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายภุชงค์ วรศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือเกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานก่อสร้างกึ่งทักษะจากประเทศกัมพูชา เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และมีทักษะไม่สอดคล้องกับงาน โดยมี นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน,นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการหางาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมหารือที่ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

...

โดยสภาองค์การนายจ้างฯ ได้เสนอให้ตั้งคณะทำงานร่วมขึ้นมาศึกษา เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานข้ามชาติที่จะเข้ามาทำงานในประเทศ ก่อนที่จะมีการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ โดยมี 4 ข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย

1. ขอให้กระทรวงแรงงานสร้างกลไก เช่นคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้สามารถการรับแรงงานกึ่งทักษะเข้ามาในประเทศได้

2. ให้คณะทำงานศึกษาหาแนวทาง โดยมีการทำงานร่วมกันระหว่างกรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในประเทศ

3. ศึกษาความเป็นไปได้มีการเจรจากับรัฐบาลต่างประเทศ เพื่อปลดล็อกเงื่อนไขการจ้างเฉพาะแรงงานที่ไร้ทักษะ ผลักดันข้อตกลงการย้ายถิ่นของแรงงานทวิภาคี และ 4. ศึกษาเพื่อหาวางแนวทางในระยะยาว เช่น มาตรการลดหย่อนภาษีการนำเข้าเทคโนโลยี เครื่องจักรที่สามารถลดการพึ่งพาแรงงานข้ามชาติได้ ในกรณีที่ประเทศต้นทาง มีความจำเป็นที่ต้องใช้แรงงานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ รมว.แรงงาน เห็นด้วยที่จะให้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาการทำงานร่วมกันกับภาคี 4 ฝ่าย มีฝ่ายรัฐบาล ทั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน ฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง และภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดการอบรมทักษะพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว เพื่อรองรับการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำตามนโยบายของรัฐบาล

สำหรับ คณะสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ยังมี นางสาวภัคชนก พัฒนถาบุตร IOM - National Project Officer (PROMISE Programme), นายเทรุฮิโกะ เซกิกุชิประธานกรรมการมูลนิธิ มูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศญี่ปุ่น, นางสาวภาวรินทร์ จันทรเสม รองผู้อำนวยการ JILAF-Thailand, ที่ปรึกษาสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย, นายอุกฤษณ์ กาญจนเกตุ ที่ปรึกษาอาวุโส, นายบวรศักย์ กล้าหาญ และนายศิริพงศ์ อินทวดี เข้าร่วมด้วยในครั้งนี้ด้วย.