ครม. เคาะรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล L6 และ N3 เพิ่มทางเลือกประชาชนซื้อสลากถูกกฎหมาย สลากเลข 3 หลัก ขายแบบดิจิทัล กำหนดตัวเลขเองได้

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ตามที่ ครม. มีมติ เมื่อ 14 มีนาคม 2566 เห็นชอบหลักการการออกผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาล ได้แก่ 

1. สลาก L6 (Lottery 6 - เลข 6 หลัก มีทั้งแบบใบและแบบดิจิทัล)

2. สลาก N3 (Numbers 3 - เลข 3 หลัก จำหน่ายเฉพาะแบบดิจิทัล ผู้ซื้อกำหนดตัวเลขเองได้) 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสลากรูปแบบดิจิทัลและทางเลือกในการซื้อสลากแบบถูกกฎหมายมากขึ้น โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและศึกษาผลกระทบทางสังคมเรียบร้อยแล้ว มีกลุ่มผู้ซื้อ กลุ่มผู้ขายสลาก กลุ่มผู้ขายสลากที่เป็นผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวน 14,398 คน ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วย

วันนี้ ครม. จึงมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศเกี่ยวกับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบ L6 และ N3 รวม 3 ฉบับ คือ 

1. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสมทบเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก (Numbers 3 : N3) พ.ศ. .... 

2. ร่างประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง กำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6 : L6) 

3. ร่างประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง กำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก (Numbers 3 : N3) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

ฉบับแรก ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสมทบเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก (Numbers 3 : N3) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้นำเงินที่จัดสรรไว้เป็นเงินรางวัลไปสมทบในงวดถัดไป แต่ไม่เกิน 1 งวด โดยการสมทบเงินรางวัลให้ยกไปสมทบกับเงินรางวัลประเภทเดียวกันเท่านั้น หากการออกรางวัลงวดถัดไปไม่มีผู้ถูกรางวัลอีก ให้นำเงินสมทบเงินรางวัลในงวดก่อนหน้านำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

...

ฉบับที่ 2 ร่างประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง กำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6 : L6) มีสาระสำคัญ คือ

1. รูปแบบสลาก L6 กำหนดเป็นสลากประเภทไม่สมทบเงินรางวัล (หากงวดใดไม่มีผู้ถูกรางวัล ให้นำเงินรางวัลส่งเป็นรายได้แผ่นดิน) มีการจำหน่ายทั้งแบบใบและแบบดิจิทัล ซึ่งรูปแบบดิจิทัลจำหน่ายผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยออกรางวัลทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของเดือน สำหรับสลาก L6 ประกอบด้วย หมายเลข 6 หลัก แต่ละหลักมี 10 หมายเลข ตั้งแต่ 0 ถึง 9 (000000 - 999999) โดยกำหนดหมายเลขไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับที่สำนักงานสลากฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน แต่สลากแบบดิจิทัลจะไม่มีการพิมพ์สลากและไม่มีการสแกนภาพสลาก

2. การจ่ายเงินรางวัลและประเภทของรางวัล รวม 9 ประเภทรางวัล รวม 14,168 รางวัลต่อชุด มีดังนี้

 • รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000บาท จำนวน 2 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 รางวัลละ 80,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
 • รางวัลที่ 4 รางวัลละ 40,000 บาท จำนวน 50 รางวัล
 • รางวัลที่ 5 รางวัลละ 20,000 บาท จำนวน 100 รางวัล
 • รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง รางวัลละ 4,000 บาท จำนวน 2,000 รางวัล
 • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง รางวัลละ 4,000 บาท จำนวน 2,000 รางวัล
 • รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เสี่ยง 1 ครั้ง รางวัลละ 2,000 บาท จำนวน 10,000 รางวัล

3. การจัดสรรเงินรางวัล กำหนด (1) ร้อยละ 60 เป็นเงินรางวัล (2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 23 เป็นรายได้แผ่นดิน (3) ไม่เกินกว่าร้อยละ 17 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ฉบับที่ 3 ร่างประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง กำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก (Numbers 3 : N3) มีสาระสำคัญ คือ

1. รูปแบบสลาก N3 เป็นสลากประเภทสมทบเงินรางวัล (สมทบได้ไม่เกิน 1 งวด หากไม่มีผู้ถูกรางวัลอีกให้นำเงินสมทบเงินรางวัล ในงวดก่อนหน้าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน) มีการจำหน่ายเฉพาะรูปแบบแบบดิจิทัลเท่านั้น ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยออกรางวัลทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของเดือน 

สำหรับสลาก N3 เป็นสลากรูปแบบใหม่ ประกอบด้วยหมายเลขให้เลือก 3 หลัก แต่ละหลักมี 10 หมายเลข ตั้งแต่ 0 ถึง 9 (000 - 999) โดยไม่กำหนดหมายเลขไว้ล่วงหน้า ผู้ซื้อสามารถเลือกหมายเลขแต่ละหลักให้ครบ 3 หลัก และสามารถเลือกหมายเลขแต่ละหลักซ้ำกันได้

2. การจ่ายเงินรางวัลและประเภทของรางวัล รวม 4 ประเภทรางวัล มีดังนี้

 • รางวัลสามตรง (ถูกทุกหมายเลขและตรงทุกตำแหน่ง)
 • รางวัลสามสลับ (ถูกทุกหมายเลขแต่สลับตำแหน่ง)
 • รางวัลสองตรง (ถูกทุกหมายเลขและตรงทุกตำแหน่ง)
 • รางวัลพิเศษ (ถูกรางวัลที่มีข้อมูลหมายเลขตรงกับผลการออกรางวัลพิเศษ)

ทั้งนี้ ไม่สามารถระบุจำนวนรางวัลได้ เนื่องจากจำนวนรางวัลจะแปรผันตามจำนวนผู้ที่ซื้อสลาก โดยในแต่ละงวดสำนักงานสลากจะประกาศสัดส่วนการจ่ายเงินรางวัลในแต่ละประเภทรางวัลล่วงหน้าก่อนการออกรางวัล

3. การจัดสรรเงินรางวัล กำหนด 

(1) ร้อยละ 60 เป็นเงินรางวัล 

(2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 23 เป็นรายได้แผ่นดิน 

(3) ไม่เกินกว่าร้อยละ 17 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

สำหรับแนวทางการกำหนดตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล L6 ประกอบด้วย 1. แบบใบ ต่อสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากรายเดิมให้จำหน่ายสลาก L6 แบบใบ 2. แบบดิจิทัล ต่อสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากรายเดิม ให้จำหน่ายสลาก L6 แบบดิจิทัล รวมทั้งคัดเลือกกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและคนพิการในตัวแทนจำหน่ายสลากรายเดิม ให้มาจำหน่ายสลาก L6 แบบดิจิทัล ส่วนตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล N3 กำหนดให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและคนพิการได้มีโอกาสในการจำหน่ายสลาก N3

นางสาวรัชดา กล่าวในช่วงท้ายด้วยว่า “การออกผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาล N3 จะช่วยแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคา เนื่องจากมีการจำหน่ายเฉพาะรูปแบบดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง และเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนซื้อสลากแบบถูกกฎหมายมากขึ้น เพราะผู้ซื้อสลากสามารถเลือกตัวเลขได้ตามความต้องการ มีรางวัลพิเศษ และได้รับรางวัลแน่นอน ส่วนการออกสลาก L6 ควบคู่กับการออกสลาก N3 นั้น จะช่วยลดค่าใช้จ่ายบางรายการได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสลากและต้นทุนการพิมพ์ เนื่องจากสลาก L6 แบบดิจิทัลจะไม่มีการพิมพ์สลากและไม่มีการสแกนภาพสลาก ซึ่งจะแตกต่างจากที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน”