ส่องรายชื่อ 249 ส.ว. วันโหวต “พิธา” เป็นนายกรัฐมนตรี มี 43 คนโดดประชุม งดออกเสียง 159 ไม่เห็นชอบ 34 เห็นชอบเพียง 13 คน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ภายหลังการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ซึ่งมีการเสนอชื่อ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพียงคนเดียว โดยผลการลงคะแนนปรากฏดังนี้

ผลคะแนนโหวตนายกฯ 2566

 • เห็นชอบ 324 เสียง
 • ไม่เห็นชอบ 182 เสียง
 • งดออกเสียง 199 เสียง

ทั้งนี้ ในส่วนของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มีรายละเอียดในการลงมติเห็นชอบ 13 เสียง ไม่เห็นชอบ 34 เสียง งดออกเสียง 159 เสียง และไม่เข้าประชุม 43 คน โดยเนื่องจาก นางเรณู ตังคจิวางกูร ลาออกจากการเป็น ส.ว. ทำให้จำนวน ส.ว.ปัจจุบันอยู่ที่ รวม 249 คน จากเดิม 250 คน โดยมีรายชื่อ ส.ว. ในการลงมติ ดังต่อไปนี้

ส.ว. ขาดประชุม 43 เสียง

 1. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
 2. นายกิตติ วะสีนนท์
 3. นายเจน นำชัยศิริ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
 5. พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
 6. พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
 7. พลเอกเชวงศักดิ์ ทองสลวย
 8. พลเรือเอกเชิงชาย ชมเชิงแพทย์
 9. พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน
 10. พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
 11. พลเอกดนัย มีชูเวท
 12. นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
 13. พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
 14. นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
 15. พลเอกนพดล อินทปัญญา
 16. พลเรือเอกนพดล โชคระดา
 17. นายบุญมี สุระโคตร
 18. นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์
 19. นายประมาณ สว่างญาติ
 20. นางประยูร เหล่าสายเชื้อ
 21. พลตำรวจตรีปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ
 22. พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ
 23. นายพิทักษ์ ไชยเจริญ
 24. พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย
 25. นางสาว ภัทรา วรามิตร
 26. นายภาณุ อุทัยรัตน์
 27. พลเอกเลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
 28. พลเอกวราห์ บุญญะสิทธิ์
 29. นายวิชัย ทิตตภักดี
 30. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล
 31. รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
 32. พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
 33. นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
 34. พลเอกสนิธชนก สังขจันทร์
 35. ศาสตราจารย์พิเศษสม จาตุศรีพิทักษ์
 36. นายสมชาย หาญหิรัญ
 37. นายสำราญ ครรชิต
 38. พลอากาศเอกสุจินต์ แช่มช้อย
 39. นางสุนี จึงวิโรจน์
 40. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
 41. พลอากาศเอกอลงกรณ์ วัณณรถ
 42. นายอุดม วรัญญูรัฐ
 43. นายอุปกิต ปาจรียางกูร

...

ส.ว. โหวต "ไม่เห็นชอบ" 34 เสียง

 1. นายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์
 2. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
 3. นายจเด็จ อินสว่าง
 4. นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์
 5. พลตำรวจเอกเดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
 6. พลตำรวจโทตรีทศ รณฤทธิวิชัย
 7. นายถวิล เปลี่ยนศรี
 8. นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล
 9. พลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร
 10. นายบรรชา พงศ์อายุกูล
 11. นายประพันธ์ คูณมี
 12. ร้อยเอก ประยุทธ เสาวคนธ์
 13. พลเรือเอกพะจุณณ์ ตามประทีป
 14. นายไพโรจน์ พ่วงทอง
 15. พลเอกมารุต ปัชโชตะสิงห์
 16. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
 17. ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี
 18. นายวิรัตน์ เกสสมบูรณ์
 19. นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร
 20. พลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ
 21. นายแพทย์หม่อมหลวงสกุล มาลากุล
 22. พลเรือโทสนธยา น้อยฉายา
 23. พลเอกสนั่น มะเริงสิทธิ์
 24. พลเอกสมเจตน์ บุญถนอม
 25. นายสมชาย แสวงการ
 26. นายสัญชัย จุลมนต์
 27. พลเอกสำเริง ศิวาดำรงค์
 28. นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง
 29. นายเสรี สุวรรณภานนท์
 30. นายอนุศักดิ์ คงมาลัย
 31. นายอนุสิษฐ คุณากร
 32. นายอมร นิลเปรม
 33. นายออน กาจกระโทก
 34. พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

ส.ว. "งดออกเสียง" 159 เสียง

 1. นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน
 2. พลตรีกลชัย สุวรรณบูรณ์
 3. นายกล้านรงค์ จันทิก
 4. นายกษิดิศ อาชวคุณ
 5. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
 6. นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา
 7. นายเกียว แก้วสุทอ
 8. นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
 9. นายคำนูณ สิทธิสมาน
 10. นายจรินทร์ จักกะพาก
 11. พลโทจเรศักณ์ิ อานุภาพ
 12. นายจัตุรงค์ เสริมสุข
 13. นางจินตนา ชัยยวรรณาการ
 14. นายจิรชัย มูลทองโร่ย
 15. นางจิรดา สงฆ์ประชา
 16. พลเอกจิรพงศ์ วรรณรัตน์
 17. พลเอกจีระศักดิ์ ชมประสพ
 18. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
 19. พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
 20. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ
 21. พลอากาศตรีนายแพทย์เฉลิมชัย เครืองาม
 22. นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
 23. นายเฉลียว เกาะแก้ว
 24. พลเอกชยุติ สุวรรณมาศ
 25. นายชลิต แก้วจินดา
 26. พลเรือเอกชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร
 27. นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
 28. พลเอกชาตอุดม ติตถะสิริ
 29. พลเอกชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์
 30. ว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ
 31. นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
 32. พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย
 33. นายณรงค์ รัตนานุกูล
 34. นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์
 35. นายณรงค์ อ่อนสอาด
 36. นางดวงพร รอดพยาธื์
 37. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
 38. พลอากาศเอกตรีทศ สนแจ้ง
 39. นายตวง อันทะไชย
 40. พลเอกไตรโรจน์ ครุธเวโช
 41. นายถนัด มานะพันธ์ุนิยม
 42. พลอากาศเอกถาวร มณีพฤกษ์
 43. นายทรงเดช เสมอคำ
 44. พลเอกทวีป เนตรนิยม
 45. นายแพทย์ทวีวงษ์ จุลกมนตรี
 46. นางทัศนา ยุวานนท์
 47. ร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ
 48. พลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์
 49. พลเอกธงชัย สาระสุข
 50. พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
 51. นายธานี สุโชดายน
 52. นายธานี อ่อนละเอียด
 53. พลเอกธีรเดช มีเพียร
 54. พลเอกนาวิน ดำริกาญจน์
 55. นายนิพนธ์ นาคสมภพ
 56. พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน
 57. ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์
 58. นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง
 59. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
 60. พลเอกบุญธรรม โอริส
 61. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ไข่เกษ
 62. พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
 63. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
 64. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง
 65. นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม
 66. นายประมนต์ สุธีวงศ์
 67. พลเอกประสาท สุขเกษตร
 68. นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์
 69. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
 70. พลเอกปรีชา จันทร์โอชา
 71. นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ
 72. นายปัญญา งานเลิศ
 73. นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
 74. นางสาว ปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม
 75. นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์
 76. พลเอกโปฎก บุนนาค
 77. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
 78. แพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์
 79. ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย
 80. นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
 81. พลเอกพหล สง่าเนตร
 82. พลเรือเอกพัลลภ ตมิศานนท์
 83. นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์
 84. พลเอกพิศณุ พุทธวงศ์
 85. พลตำรวจโทพิสัณห์ จุลดิลก
 86. พลเอกพิสิทธิ์ สิทธิสาร
 87. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง
 88. พลเอกไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
 89. นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา
 90. นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
 91. พันตำรวจตรียงยุทธ สาระสมบัติ
 92. พลเอกยอดยุทธ บุญญาธิการ
 93. พันตำรวจเอกยุทธกร วงเวียน
 94. นายยุทธนา ทัพเจริญ
 95. นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
 96. นายลักษณ์ วจนานวัช
 97. พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร
 98. นางวรารัตน์ อติแพทย์
 99. พลเอกวลิต โรจนภักดี
 100. พลเอกวสันต์ สุริยมงคล
 101. พลเอกวัฒนา สรรพานิช
 102. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
 103. พลเอกวิชิต ยาทิพย์
 104. นายวิทยา ผิวผ่อง
 105. พลเอกวินัย สร้างสุขดี
 106. พลตำรวจโทวิบูลย์ บางท่าไม้
 107. นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
 108. นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์
 109. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล
 110. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
 111. นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน
 112. พลเอกวีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
 113. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
 114. พลตำรวจโทศานิตย์ มหถาวร
 115. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
 116. นายศุภชัย สมเจริญ
 117. พลเอกศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์
 118. พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์
 119. พลเอกสนธยา ศรีเจริญ
 120. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
 121. นายสมชาย เสียงหลาย
 122. นายสมเดช นิลพันธุ์
 123. พลตำรวจโทสมบัติ มิลินทจินดา
 124. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์
 125. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
 126. พลเอกสมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล
 127. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
 128. พลเอกสมหมาย เกาฏีระ
 129. พลตำรวจโทสมหมาย กองวิสัยสุข
 130. พลเอกสราวุฒิ ชลออยู่
 131. นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์
 132. พลเอกสสิน ทองภักดี
 133. นายสังศิต พิริยะรังสรรค์
 134. นายสาธิต เหล่าสุวรรณ
 135. พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร
 136. นายสุชัย บุตรสาระ
 137. นายกองเอก สุธี มากบุญ
 138. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
 139. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
 140. พลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
 141. พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
 142. นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ
 143. นายสุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์
 144. นาง สุวรรณี สิริเวชชะพันธ์
 145. นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์
 146. พลเอกอกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
 147. พลอากาศเอกอดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
 148. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว
 149. พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์
 150. นายอนุพร อรุณรัตน์
 151. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
 152. นางอภิรดี ตันตราภรณ์
 153. พลเอกอักษรา เกิดผล
 154. นายอับดุลฮาลิม มินซาร์
 155. พลเอกอาชาไนย ศรีสุข
 156. พลโทอำพน ชูประทุม
 157. พลเรือเอกอิทธิคมน์ ภมรสูต
 158. พลเอกอู้ด เบื้องบน
 159. พลตรีโอสถ ภาวิไล

ส.ว. "เห็นชอบ" 13 เสียง

 1. นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
 2. พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมา
 3. นายเฉลา พวงมาลัย
 4. นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล
 5. พลตำรวจโทณัฏฐวัฒก์ รอดบางยาง
 6. นางประภาศรี สุฉันทบุตร
 7. นายพิศาล มาณวพัฒน์
 8. นายพีระศักดิ์ พอจิต
 9. นายมณเฑียร บุญตัน
 10. นายวันชัย สอนศิริ
 11. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
 12. นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
 13. นายอำพล จินดาวัฒนะ