"แรงงานสร้างชาติ" รับลูกกลุ่มสตรี ดันรัฐสวัสดิการคุ้มครองสิทธิ สร้างความเท่าเทียมทางเพศ ทั้งจ้างงานที่เป็นธรรม ความปลอดภัยในชีวิต ผุดนโยบายแจกผ้าอนามัยถ้วนหน้าลดค่าใช้จ่ายผู้หญิง


เมื่อวันที่ 3 มี.ค.66 ที่โรงแรมเอเชีย นายมนัส โกศล หัวหน้าพรรคแรงงานสร้างชาติ (NLP) ได้เสวนาเรื่อง “เปิดนโยบายพรรคการเมือง 8 มีนาคม วันสตรีสากล ผู้หญิงส่งเสียงเรียกร้องพรรคการเมือง” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิพิทักษ์สตรี ว่า จากการเดินสายพบปะประชาชนทุกช่วงวัยทั้งเด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ใช้แรงงานทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ ทำให้พรรคแรงงานสร้างชาติเล็งเห็นปัญหาคนเหล่านี้ จึงได้จัดทำนโยบายของพรรคเพื่อดูแลคนเหล่านี้อย่างเข้าใจและเท่าเทียม

โดย พรรคแรงงานสร้างชาติ มีนโยบายประกันสังคมถ้วนหน้าให้คนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคม 7 กรณีอย่างเท่าเทียม เงินบำนาญผู้สูงอายุเดือนละ 4,500 บาท เงินสวัสดิการเด็กแรกเกิดจนถึงปริญญาตรี รวมถึงนโยบายผ้าอนามัยฟรีถ้วนหน้าแก่ผู้หญิงที่เริ่มมีรอบเดือนไปจนถึงช่วงอายุที่เรียนจบปริญญาตรี เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้หญิงโดยเฉพาะ

...

นายมนัส กล่าวอีกว่า วันนี้การดูแลเด็ก สตรี ผู้สูงอายุต้องเท่าเทียมกัน คนเหล่านี้ต้องมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วยระบบรัฐสวัสดิการ รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็ต้องได้รับการดูแลจากภาครัฐให้มากกว่านี้ด้วย ทั้งนี้ ข้อเสนอหลายข้อของเครือข่ายสตรีฯ ตรงกับนโยบายพรรคแรงงานสร้างชาติ ทางพรรคเราจะรับข้อเสนอไปบรรจุไว้ในนโยบายพรรคเพื่อผลักดันให้เกิดผลรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะเรื่องที่รัฐบาลจำเป็นต้องรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 183 คุ้มครองครรภ์มารดากรณีลาคลอด นอกจากนี้ต้องมีการจ้างงานที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติทางเพศ เพราะปัจจุบันผู้หญิงจำนวนไม่น้อยที่ทำงานตำแหน่งเดียวกันในสถานประกอบการเดียวกัน ประสบการณ์เหมือนกัน แต่ได้รับค่าจ้างและความก้าวหน้าแตกต่างกัน ซึ่งหลายกรณีถือเป็นปัญหาถูกกีดกันทางเพศ.