ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ร่วม ก.อุตสาหกรรม จัดประชุม สัมมนา ขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อบริหารจัดการแร่ ไทย เป็นไปอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

วันที่ 3 มี.ค.กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) จัดการประชุมสัมมนาขับเคลื่อน แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรินกรุงเทพมหานคร และผ่านระบบออนไลน์ด้วยการประชุมผ่านระบบซูมและเฟซบุ๊กไลฟ์ เพจ กรมทรัพยากรธรณี โดย ดร.นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมด้วย

นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุวภาคย์ อิ่มสมุทร รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายอดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คนร. หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้แทนจากเครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม จำนวนรวมทั้งสิ้น 455 คน

...

การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำสาระสำคัญของแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 มาเผยแพร่ให้ผู้แทนทุกภาคส่วนได้รับทราบเกี่ยวกับบริบทการบริหารจัดการแร่ของประเทศไทย ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน สาระสำคัญของแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 การกำหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง และกรอบการติดตามและประเมินผลแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2

โดยผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของแผนแม่บทฯ ตระหนักถึงความสำคัญ และพร้อมร่วมกันผลักดันแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้แผนแม่บทฯ มีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ จะมีการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงรายละเอียดของตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงานตามกิจกรรมหลัก วิธีการประเมินผลตัวชี้วัดและกิจกรรมหลักของแผนแม่บทฯ รวมถึงกรอบการติดตามและประเมินผลแผนแม่บทฯ ให้แก่หน่วยงานขับเคลื่อนหลักและหน่วยงานสนับสนุนได้รับรู้และเข้าใจโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมดำเนินการขับเคลื่อนและติดตามแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้การบริหารจัดการแร่ของประเทศเป็นไปอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป