คณะกรรมการการเลือกตั้ง บอก 7 ขั้นตอน การออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งอบต. วันที่ 28 พ.ย.นี้ ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังเข้าคูหา ย้ำบัตรนายก เลือกได้เบอร์เดียว

วันที่ 30 ต.ค. 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 พ.ย. นี้

โดยมีจำนวน 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย

1. วัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและจำลำดับที่ไว้เพื่อแจ้ง กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)

3. ยื่นหลักฐานแสดงตน พร้อมลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

4. รับบัตร 2 ใบ พร้อมลงชื่อบนต้นขั้วบัตร

5. เข้าคูหา ทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้ง

  • บัตรนายก กากบาท เลือกได้หมายเลขเดียว
  • บัตรสมาชิก กากบาท เลือกได้ไม่เกินจำนวนที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง
  • หากประสงค์ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดให้ กากบาท ลงในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

6. หย่อนบัตรลงในหีบบัตร

  • ตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้งให้ถูกประเภท ก่อนหย่อนบัตรด้วยตนเอง

7. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนออกจากที่เลือกตั้ง

...